Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

OneDay Roadshow rusza ju¿ 5 wrzeœnia. Poznaj nas bli¿ej!

10.08.2016

Ju¿ nieca³y miesi¹c pozosta³ do rozpoczêcia cyklu wyj¹tkowych spotkañ bran¿y reklamowej. OneDay Roadshow to wydarzenie ³¹cz¹ce w sobie ideê targow¹ z kameralnymi, bezpoœrednimi spotkaniami biznesowymi. Ka¿dy dzieñ to inne miasto i nowa okazja do bli¿szego poznania dostawców upominków reklamowych. W tym roku na trasie OneDay Roadshow znajd¹ siê takie miasta jak:

Warszawa –  5 wrzeœnia – Hotel Sound Garden
Poznañ – 6 wrzeœnia  – Hotel Novotel Poznañ
Berlin – 7  wrzeœnia – Hotel Steigenberger Berlin
Wroc³aw – 8 wrzeœnia – Hotel Ibis Style
Chorzów – 9 wrzeœnia – Hotel Arsenal Palace

Idea jednodniowych spotkañ biznesowych z roku na rok przyci¹ga coraz wiêksze rzesze zainteresowanych. Z racji kameralnej atmosfery i komfortowych warunków oferowanych przez hotele o standardzie biznesowym, to doskona³a okazja do budowania relacji handlowych opartych o wzajemne zaufanie. To w³aœnie dlatego OneDay Roadshow cieszy siê tak du¿ym zainteresowaniem!

Ju¿ teraz zapraszamy do poznania naszych wystawców, którzy czekaæ bêd¹ na Pañstwa z bogat¹ ofert¹ produktow¹. Zobacz, kogo m.in. bêdzie mo¿na spotkaæ na tegorocznej edycji:

Firma Edica Sp. z o.o. z Poznania. Jest pomys³odawc¹, producentem i w³aœcicielem marki Qbook. Kieruj¹c siê doœwiadczeniem w bran¿y poligraficznej, wiedz¹ i intuicj¹ stworzyliœmy notatnik – Qbook – który wyró¿nia siê form¹, kolorami i praktycznymi dodatkami. Qbook jest dla wszystkich, którzy pisz¹, notuj¹ i szkicuj¹, a jednoczeœnie poszukuj¹ wyj¹tkowych i designerskich produktów. Notatniki Qbook otrzyma³y „Oskara designu”, czyli nagrodê Red Dot 2016 przyznawan¹ przez Design Zentrum w Essen, w Niemczech.

S2 Distribution z Krakowa. W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo szeroki asortyment tekstyliów promocyjnych i parasoli. Nasza oferta skierowana jest tylko i wy³¹cznie do poœredników, agencji reklamowych, hafciarni i sitodrukarzy. Jesteœmy oficjalnym dystrybutorem marki Sol’s w Polsce. Jako wy³¹czny dystrybutor oferujemy marki: Impliva, Macseis, James Ross Collection. Proponujemy tak¿e produkty z kolekcji Regatta, James & Nicholson oraz Myrtle Beach.
Zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk.

Porceline by Maxim z Wolkowa – producent ceramiki reklamowej. 7 wrzeœnia podczas One Day Roadshow w Berlinie swoj¹ ofertê zaprezentuje producent ceramiki reklamowej Porceline by Maxim. Do najsilniejszych stron tego producenta nale¿¹ m.in.:
– szeroka i ró¿norodna oferta (niemal 150 fasonów kubków, fili¿anek, szklanek, kufli do piwa i zestawów kawowych),
– stany magazynowe utrzymywane na wysokim poziomie (3 miliony sztuk produktów),
– wysokie moce produkcyjne (25 000 sztuk ceramiki reklamowej na dobê).

Texet Poland z Poznania, cz³onek szwedzkiej grupy New Wave Group, oferuje odzie¿ promocyjn¹ wysokiej i œredniej jakoœci marek Harvest, Printer, Red Flag, upominki i wyposa¿enie do domu marki Sagaform oraz wysokiej jakoœci odzie¿ robocz¹ ProJob. Od 2013 ubiera Polski Zwi¹zek ¯eglarski oraz wiele postaci ze œwiata sportu. Za poœrednictwem 800 dealerów i dystrybutorów w 9 krajach Europy, Texet ubiera tysi¹ce najlepszych firm. Jest laureatem: Gepardów Biznesu 2015, Korony Reklamy oraz wielu wyró¿nieñ bran¿owych.

 

Agawa.PL Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego, istnieje od 17 lat, jest dystrybutorem urz¹dzeñ oraz wszelkich materia³ów do wykonywania nadruków na ró¿nego rodzaju powierzchniach z u¿yciem technik drukowania: sublimacji, termotransferu laserowego, folii flex i flock. S³u¿ymy klientom fachowym doradztwem w doborze sprzêtu i materia³ów eksploatacyjnych potrzebnych przy dzia³alnoœci zwi¹zanej z nadrukami. Prowadzimy szkolenia i warsztaty z technik drukowania.  

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych organizacja bran¿owa – zrzeszaj¹ca ponad 160 firm z bran¿y artyku³ów promocyjnych. PIAP bêdzie mia³ swoje stoisko w lokalizacjach Warszawa i Chorzów. Podczas wydarzenia bêdzie promowany i dystrybuowany katalog firm Cz³onkowskich PIAP 2016, który jest doskona³ym Ÿród³em informacji o firmach z bran¿y artyku³ów promocyjnych zrzeszonych w Izbie. Wydarzenie bêdzie idealn¹ okazj¹ do spotkañ z Cz³onkami PIAP oraz wszystkimi firmami zainteresowanymi dzia³alnoœci¹ Izby.

OdwiedŸ nas na OneDay Roadshow!
www.onedayshow.pl