Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

OneDay Roadshow przybi³… do £odzi

04.09.2014

OneDay Roadshow przybi³… do £odzi

Bran¿a tekstylna na OneDay Roadshow 2014 ma bardzo siln¹ reprezentacjê wœród wystawców. Nic dziwnego, ¿e podczas pierwszej wizyty jednodniowej imprezy wystawienniczej w mieœcie w³ókniarzy wœród zwiedzaj¹cych nie zabrak³o przedstawicieli agencji reklamowych, którzy chcieli zapoznaæ siê z najnowsz¹ ofert¹ producentów i dystrybutorów z kraju. S¹dz¹c po liczbie rozmów biznesowych, obie strony z ³ódzkiego spotkania, by³y bardzo usatysfakcjonowane.
Tak jak w innych miastach, uczestnicy spotkania w £odzi wziêli udzia³ w konkursie na has³o reklamowe kolejnej edycji OneDay Roadshow. Do wygrania by³o piêæ podwójnych zaproszeñ na seans filmowy w Multikinie.

Lista laureatów przedstawia siê nastêpuj¹co:
Robert G¹siorek – CARTAMUNDI
Robert Rogulski – HB PROJECT SP. Z O.O.
Tadeusz Krakowiak – KATEX

Do zobaczenia jutro w Hotelu Andersia!