Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

OneDay Roadshow 2016 ju¿ po wakacjach

13.04.2016

Pocz¹tek wrzeœnia tego roku zapowiada siê bardzo intensywnie. Rusza bowiem kolejna, czwarta ju¿ edycja wrzeœniowych imprez bran¿y reklamowej. Ten rok zapowiada siê jeszcze ciekawiej ni¿ poprzedni, bo na trasê OneDay Roadshow wraca Wroc³aw! To wyj¹tkowe reklamowe tour rozpocznie siê 5 wrzeœnia w Warszawie, by potem zatrzymaæ siê kolejno w Poznaniu (6. wrzeœnia), Berlinie (7. wrzeœnia), Wroc³awiu (8. wrzeœnia) i Chorzowie (9. wrzeœnia). W tym roku nie mo¿e Ciebie zabrakn¹æ!

 

Formu³a OneDay Roadshow jest prosta. Ka¿dego dnia inne miasto staje siê centrum reklamowych spotkañ. Cykl jednodniowych imprez targowych sta³ siê ostatnimi laty bardzo popularny, gdy¿ jest to szansa nie tylko na budowanie bezpoœrednich relacji pomiêdzy producentem, dystrybutorem i importerem produktów reklamowych a przedsiêbiorc¹, ale tak¿e najlepszy sposób na budowanie wzajemnego zaufania. Sukces OneDay Rodadshow przypisaæ nale¿y równie¿ wyj¹tkowej idei. Jednodniowe imprezy targowe wykraczaj¹ bowiem poza ramy sztywnych spotkañ biznesowych. Prezentacja oferty w mniejszym gronie stwarza przyjazn¹ atmosferê, która umo¿liwia bezpoœrednie dotarcie do zainteresowanych klientów.

 

Tak jak w poprzednim roku, polski Roadshow wyjdzie poza granicê naszego kraju. Niemcy od lat wiod¹ prym w organizowaniu jednodniowych imprez targowych, które ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem. Tamtejszy prê¿ny rynek reklamowy otwarty jest na ofertê zagranicznych importerów, st¹d te¿ OneDay Roadshow zatrzyma siê na jeden dzieñ w Berlinie. Bêdzie to wiêc okazja do poszerzenia miêdzynarodowych kontaktów i pokazania swojej oferty na rynku zagranicznym. Przedstawiciele agencji reklamowych, importerzy i dystrybutorzy upominków reklamowych bêd¹ mieæ równie¿ okazjê do poznania lokalnych rynków i prezentacji oferty w gor¹cym dla bran¿y okresie przedœwi¹tecznym. Targi odbêd¹ siê w profesjonalnie wyposa¿onych hotelach o najwy¿szym standardzie biznesowym, które zapewni¹ komfortowe warunki do prowadzenia rozmów handlowych.

 

Ju¿ teraz zachêcamy do wziêcia udzia³u w tym wyj¹tkowym cyklu reklamowych spotkañ i zapraszamy do œledzenia strony www.onedayshow.pl, na której pojawiaæ siê bêd¹ szczegó³y naszej imprezy.

 

wiêcej na www.onedayshow.pl