Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

OneDay Roadshow 2016 – zapraszamy na podró¿ po Europie

28.10.2015

OneDay Roadshow 2016 – zapraszamy na podró¿ po Europie


Przed nami kolejne œwiêto reklamy! Ju¿ w marcu, przedstawicieli bran¿y artyku³ów reklamowych czeka spotkania z najnowszymi bran¿owymi trendami i nowoœciami. OneDay Roadshow 2016 zaprasza w podró¿ po czterech piêknych, europejskich miastach!


Na pierwszy ogieñ – Bratys³awa! Ju¿ 14.03. w s³owackiej stolicy g³oœno bêdzie o rynku reklamowym. Dzieñ póŸniej 15.03. razem z pr¹dem Dunaju reklama pop³ynie nieca³e 80 km dalej – do Wiednia, gdzie zakoñczy siê drugi dzieñ naszej podró¿y. 16.03. oddychaj¹c alpejskim powietrzem nasi wystawcy zaprezentuj¹ swoj¹ ofertê w piêknym bawarskim mieœcie – Monachium. Ostatni dzieñ naszego œwiêta – 17.03. nieprzypadkowo zakoñczy siê w pe³nej z³ota i artystycznego kunsztu stolicy Czech – Pradze. Choæ miasta tego nie trzeba reklamowaæ, reklama bêdzie tam obecna z pewnoœci¹ do póŸnych godzin!


W tym roku, podobnie jak w ubieg³ym, prezentacje bêd¹ odbywaæ siê w sprawdzonych hotelach o standardzie biznesowym. Uczestnictwo w imprezie da mo¿liwoœæ dotarcia do wyspecjalizowanych klientów, zapoznania siê z oczekiwaniami tamtejszych rynków, a przede wszystkim pozwoli na bezpoœrednie przedstawienie oferty eksportowej.


Serdecznie zapraszamy w nasza reklamow¹ podró¿!

Wiêcej na www.onedayshow.eu