Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

OneDay Roadshow 2014 – od Warszawy do Poznania

10.09.2014

Na trasie piêæ miast. Po raz pierwszy Kraków i £ódŸ. 56 wystawców i blisko 800 zwiedzaj¹cych. Tak w krótkiej statystyce wygl¹da³a druga edycja OneDay Roadshow. Goœcie mieli okazjê zapoznaæ siê z rozbudowan¹ ofert¹ produktów przed gor¹cym przedœwi¹tecznym okresem.

 

Tegoroczne jednodniowe „targi” reklamy by³y doœæ wyj¹tkowe. Okaza³o siê bowiem, ¿e wystawcy, którzy zdecydowali siê pokazaæ swoje produkty, w wiêkszoœci odwiedzali kolejno wszystkie miasta znajduj¹ce siê na trasie OneDay Roadshow. Tym samym potwierdzili swoj¹ mocn¹ pozycjê na rynku. Skorzystali na tym te¿ goœcie, bo przecie¿, „nie ruszaj¹c siê z domu”, mogli poznaæ najnowsz¹ ofertê w bran¿y gad¿etów, a co najwa¿niejsze nawi¹zaæ osobisty kontakt z producentami i importerami. To zaowocowa³o wymiernymi korzyœciami dla obu stron.

 

Inauguracja na „Narodowym”

 

1. wrzeœnia, punktualnie o godzinie 9.00 w Sali „Pary¿” Stadionu Narodowego w Warszawie rozpocz¹³ siê tegoroczny reklamowy tour. Ju¿ warszawska premiera pokaza³a, ¿e organizowane przez GJC Inter Media spotkania ciesz¹ siê sporym zainteresowaniem. Presti¿u imprezie wystawienniczej w stolicy doda³ fakt, ¿e odby³a siê w tym samym miejscu, które dwa dni wczeœniej goœci³o najlepsze dru¿yny œwiata w siatkówce podczas otwarcia MŒ. Atmosfera by³a wiêc podnios³a, a klimat do wspólnych dyskusji wielce sprzyjaj¹cy.

 

Witaj w Krakowie

 

Ju¿ drugiego dnia OneDay Roadshow zawita³ do Krakowa. Po raz pierwszy historyczna stolica Polski goœci³a uczestników bran¿owych spotkañ wystawienniczych i od razu wzbudzi³a zainteresowanie specjalistów z bran¿y. Podczas imprezy by³a mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w prezentacji nowego produktu GJC Inter Media – „Ofero” – u³atwiaj¹cego agencjom reklamowym szybkie tworzenie ofert dla klientów.

Pó³metek „targów” mia³ miejsce w Chorzowie, a póŸniej impreza kolejno przenosi³a siê do £odzi i na zakoñczenie do Poznania. W £odzi, podobnie jak w Krakowie, OneDay Roadshow odby³ siê po raz pierwszy.

 

Kamera w nagrodê

 

Czas „touru” by³ nie tylko czasem wype³nionym rozmowami biznesowymi. Organizator zaprosi³ wszystkich do specjalnego konkursu. Wystarczy³o napisaæ has³o, które bêdzie mottem OneDay Roadshow 2015, i czekaæ na og³oszenie wyników. W ka¿dym z piêciu miast piêæ najlepszych prac wyró¿nionych zosta³o podwójnymi zaproszeniami na seans w Multikinie (poni¿ej lista laureatów w poszczególnych miastach). W ten sposób ponad 50 osób dziêki uczestnictwie w konkursie obejrza³o wybrany przez siebie seans filmowy. A to nie by³ koniec, bo przecie¿ do wygrania pozosta³a nagroda g³ówna. Inwencji twórczej zarówno wystawcom, jak i goœciom nie brakowa³o i ca³a zabawa cieszy³a siê sporym zainteresowaniem. Wybór najlepszego has³a promuj¹cego przysz³oroczn¹ edycjê OneDay Roadshow nie by³ spraw¹ ³atw¹, bo przecie¿ gusta nie podlegaj¹ dyskusji. Ostatecznie wygra³ Pan Krzysztof Komorowski z firmy AdDimension Group , a w nagrodê otrzyma³ od organizatora atrakcyjny upominek w postaci kamery Go-Pro HERO3.

 

Ju¿ za rok

 

Tegoroczny cykl spotkañ bran¿owych tylko potwierdzi³, jak wa¿n¹ rolê odgrywa w terminarzu imprez wystawienniczych w naszym kraju. Powakacyjny okres pozwala skupiæ uwagê specjalistów na tym, co czeka nas w zbli¿aj¹cym siê kwartale. Mo¿na zaplanowaæ strategiê i znaleŸæ odpowiednie narzêdzia do jej realizacji. Poznaæ najnowsz¹ ofertê, nawi¹zaæ nowe i utrwaliæ stare kontakty biznesowe. Spotkania w ramach OneDay Roadshow w piêciu polskich miastach okaza³y siê ku temu najlepsz¹ okazj¹.

 

Ju¿ teraz mo¿emy zaprosiæ na kolejn¹ edycjê pod has³em: „Jeden dzieñ, tysi¹ce mo¿liwoœci!”

 

Poni¿ej przedstawiamy laureatów, którzy otrzymali podwójne zaproszenia do Multikina

Warszawa (1. wrzeœnia)

Andrzej Lesiñski – ALLTEKO
Dariusz Rusek – SZANSA
Krzysztof Komorowski – ADDIMENSION GROUP
Kamil Stañczak – LAFANTE
Iwona Murawska – SUCCESS PARTNERS EUROPE

 

Kraków (2. wrzeœnia)

Jaros³aw Kozikowski – ARTEWIZJA.PL
Andrzej Zaleñski – AD REKLAMA
Rafa³ Weso³owski – MMG FLAGI
Piotr Sibiga – AXIONEA

 

Chorzów (3. wrzeœnia)

Tomasz PrzewoŸnik – HAPPY GIFTS
Micha³ Pasternak – DS DESIGN
Ma³gorzata Majcher – DRUKARNIA MAJCHER
Konrad Kobylarczyk – TUBASTUDIO
Marian Majcher – DRUKARNIA MAJCHER

 

£ódŸ (4. wrzeœnia)

Robert G¹siorek – CARTAMUNDI
Robert Rogulski – HB PROJECT SP. Z O.O.
Tadeusz Krakowiak – KATEX

 

Poznañ (5. wrzeœnia)

Grzegorz Klimas – F.P.KOBRA
Szymon Szymañski – STUDIO NO PROBLEM
Bartosz Kalinowski – AGENCJA REKLAMOWA LEPIEJ SIÊ WIDZI
Maciej Brzoskowski – PROMOTEX
Marek Poliñski – PROMOTEX

 

Kamera Go-Pro HERO 3 – Krzysztof Komorowski – ADDIMENSION GROUP

 

OneDay Roadshow 2014 - od Warszawy do Poznania  OneDay Roadshow 2014 - od Warszawy do Poznania  OneDay Roadshow 2014 - od Warszawy do Poznania  OneDay Roadshow 2014 - od Warszawy do Poznania