Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

OneDay Roadshow 1 wrzeœnia Warszawa – Stadion Narodowy

27.08.2014

Ju¿ tylko 6 dni pozosta³o do drugiej edycji OneDay Roadshow organizowanego przez GJC Inter Media. To cykl jednodniowych spotkañ przedstawicieli agencji reklamowych, importerów, dostawców i dystrybutorów z bran¿y upominków reklamowych. To doskona³a okazja dotarcia do nowych rynków i wyspecjalizowanych klientów.

Prezentacja odbêd¹ siê w piêciu polskich miastach:

  • Warszawa 1.09 – Stadion Narodowy –  Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 – 03–901
  • Kraków 2.09 – Hotel Galaxy  ul. Gêsia 22A – 31-535
  • Chorzów 3.09 – Hotel Arsenal Palace ul. Paderewskiego 35 – 41-500
  • £ódŸ 4.09 – Centrum Konferencyjne Rubin – ul. Lodowa 94 – 93-232
  • Poznañ 5.09 – IBB Andersia Hotel – Plac Andersa 3 – 61-894

Dla zwiedzaj¹cych OneDay Roadshow organizator przygotowa³ w ka¿dym mieœcie 5 podwójnych zaproszeñ do Multikina na dowolny seans filmowy 2D lub 3D do wykorzystania do 23.12.2014

Zwyciêzca konkursu na has³o promuj¹ce OneDay Roashow 2015 otrzyma kamerê GoPro. Zapraszamy!

Zapoznaj siê z list¹ wystawców www.onedayshow.pl/exhibitors