Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

OneDay Roadshow – strza³ w dziesi¹tkê!

20.09.2013

OneDay Roadshow – strza³ w dziesi¹tkê!

 

Tegoroczna edycja OneDay Roadshow okaza³a siê idealnym rozwi¹zaniem dla bran¿y upominków reklamowych, dlatego w przysz³ym roku bêdziemy kontynuowaæ cykl imprez. Na pocz¹tku wrzeœnia odwiedzimy Trójmiasto (02.09), Warszawê (03.09), Chorzów (04.09) i Poznañ (05.09). OneDay Roadshow to œwietna okazja wzmocnienia swoje oferty sprzeda¿owej oraz mo¿liwoœæ nawi¹zania bezpoœrednich kontaktów handlowych.

 

Premierowa edycja OneDay Roadshow ju¿ za nami. OneDay Roadshow to cykl spotkañ gdzie dostawcy i dystrybutorzy mog¹ w kameralnej atmosferze spotkaæ siê i porozmawiaæ o realizowanych i przysz³ych zamówieniach. Dostawcy mog¹ szczegó³owo wyjaœniæ prezentowan¹ ofertê, a tak¿e zadbaæ o relacje z parterami handlowymi. Dystrybutorzy, natomiast maj¹ okazjê zapoznaæ siê z now¹ ofert¹ na rynku, a tak¿e poszukaæ inspiracji przed œwi¹tecznymi realizacjami.

Pierwsza edycja OneDay Roadshow pokaza³a jak wa¿ny w kanale B2B jest komfort przeprowadzonych rozmów oraz mo¿liwoœæ osobistego kontaktu z potencjalnymi klientami. Dlatego w przysz³ym roku bêdziemy kontynuowaæ cykl OneDay Roadshow. Przysz³oroczna edycja odbêdzie siê w dniach 2.09-5.09.2014 w czterech miejscach w Polsce: Trójmieœcie (2.09), Warszawie (03.09), Chorzowie (04.09) oraz Poznaniu (05.09). Forma spotkañ sprawia, ¿e imprezy OneDay Roadshow warto wpisaæ jako obowi¹zkowe do kalendarza wydarzeñ bran¿y.

 

Dziêkujemy za liczne przybycie na tegoroczn¹ edycjê i do zobaczenia w 2014 roku!