Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Omijaj k³opoty

25.05.2017

Niektórzy twierdz¹, ¿e wspó³czesny rynek artyku³ów reklamowych to prawdziwa d¿ungla, a wzajemne zaufanie to tylko frazes. Firma GJC Inter Media od 7 lat stara siê o to, by zmieniæ ten niekorzystny wizerunek.

 

Jego poprawie s³u¿y niew¹tpliwie program INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND. Jego podstawowym zadaniem jest informowanie uczestników „gad¿etowego” rynku o niesolidnych partnerach. Daje wiêc on mo¿liwoœæ weryfikacji potencjalnego kontrahenta, a tym samym unikniêcia k³opotów. Twórcami wykazu firm niepolecanych s¹ partnerzy programu Solidni w Biznesie.

 

Warto zaznaczyæ, ¿e celem nie jest œci¹ganie nale¿noœci, a wrêcz przeciwnie, polubowne za³atwienie kwestii spornych. Dziêki takiemu podejœciu w kilkunastoletniej historii NOT RECOMMEND uda³o siê odzyskaæ nale¿noœci na kwotê ponad trzech milionów z³otych.

 

Zapraszamy do wspó³pracy.

 

www.notrecommend.pl