Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Okulary przeciws³oneczne Promospecs Kommander

16.09.2015

Okulary przeciws³oneczne Promospecs Kommander

 

Okulary z metalowym pierœcieniem pod soczewk¹! Ten wyró¿niaj¹cy siê model okularów jest dostêpny na zamówienie ju¿ od 250!

Twój w³asny kolor i tak, równie¿ przezroczyste kolory, Twój nadruk i soczewki, nawet nadruki na soczewkach oraz kolorowe lustrzane soczewki s¹ dostêpne.

Stwórz wyj¹tkowe okulary przeciws³oneczne z bardziej wyró¿niaj¹c¹ siê mark¹, a jeœli ju¿ siê zdecydujesz, dodaj do nich w pe³nym kolorze drukowane etui, aby razem stworzy³y jeszcze bardziej wyj¹tkowy prezent.

B¹dŸ kreatywny z kolorami, stwórz w³asne okulary Promospecs Kustom Kommander, a my Ci pomo¿emy! Nieskoñczone mo¿liwoœci!

Dostêpne od zamówienia ju¿ 250 sztuk na przyk³ad cena € 1,32/szt (2.500 szt Twoje w³asne kolory oprawek, srebrna obrêcz, jeden kolor nadruku na obu zausznikach, zwyk³e soczewki UV400)

Link: http://promopremiums.eu/products/promospecs_kommander/