Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Okr¹g³e urodziny TEXET Poland

15.12.2016


 

Rok 2017 bêdzie dla TEXET Poland wyj¹tkowy – 10 lat to doskona³y powód do œwiêtowania. Choæ firma na rynku obecna jest ju¿ od ponad 20 – pierwotnie jako Seika, póŸniej jako Seikatex, to do koncernu New Wave Group przyst¹pi³a w³aœnie 10 lat temu w 2007 roku i od tej pory znana jest jako TEXET Poland.

Przez 10 lat wiele siê zmieni³o, oferowany asortyment siê rozszerzy³, do dystrybucji wesz³y kolejne marki, sukcesywnie powiêksza siê te¿ baza klientów i obs³ugiwanych przez TEXET Poland rynków, to ju¿ nie tylko Polska, ale te¿ Ukraina, Rosja, Litwa, Czechy, S³owacja czy Bu³garia.

Wszystko to potwierdza, ¿e jakoœæ produktów promocyjnych ma znaczenie, a klienci doceniaj¹ to z ka¿dym rokiem coraz bardziej.

Z okazji jubileuszu zaplanowanych jest wiele wydarzeñ, m.in. konferencja podczas Targów RemaDays.