Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Odzie¿ reklamowa ROLY – dostêpnoœæ 24h dziêki jettStudio

06.02.2017

 

Firma jettStudio, jako oficjalny dystrybutor marki ROLY, stale poszerza asortyment odzie¿y, gwarantuj¹c jednoczeœnie wysy³kê zamówieñ w ci¹gu 1-2 dni roboczych. Systematyczne dostawy towaru do magazynu w Warszawie pozwalaj¹ importerowi na zapewnienie swym odbiorcom odpowiedniej dostêpnoœci kluczowych produktów, dziêki czemu mog¹ oni z powodzeniem wprowadzaæ je do sta³ej oferty. Produkty te to g³ównie bawe³niane i poliestrowe t-shirty, sportowe i robocze koszulki polo, bluzy bawe³niane i polarowe, czy te¿ kurtki.

 

Poza podstawowymi modelami dystrybutor poszerza równie¿ stan produktów niestandardowych, wzbogacaj¹c ofertê o oryginaln¹ odzie¿ i akcesoria sportowe. Asortyment koszulek polo uzupe³niaj¹ modele z kolorowymi wstawkami na ko³nierzyku, czy rêkawkach. Dwukolorowe koszulki znajdziemy te¿ w kolekcji odzie¿y sportowej (koszulki techniczne, polo). Oferta bluz urozmaicona zosta³a z kolei o modele z kontrastuj¹cym wykoñczeniem kaptura, czy zamka – równie¿ w neonowych kolorach. Asortyment koszulek bawe³nianych producent uzupe³nia m.in. o modele z ko³nierzem typu komin. Rozwi¹zanie dostêpne równie¿ w bluzach mêskich.

 

Oprócz nietypowego wykoñczenia pojedynczych modeli producent oferuje nam szereg oryginalnych kolekcji. W kategorii SUBLIMA znajdziemy produkty wykonane w 100% z poliestru przypominaj¹cego w dotyku bawe³nê (cotton touch), przeznaczone do znakowania metod¹ sublimacji. Kolekcja NATURE STREET obejmuje natomiast modele wystêpuj¹ce w kolorystyce militarnej (militarny zielony oraz szary). S¹ to zarówno koszulki, bluzy, kurtki, jak równie¿ takie akcesoria, jak czapka z daszkiem, czy plecak.

 

Wœród proponowanej odzie¿y roboczej na szczególn¹ uwagê zas³uguje wprowadzony w tym roku dzia³ odzie¿y odblaskowej: koszulki polo, spodnie, kurtki, kamizelki. Wszystkie modele wystêpuj¹ w fluorescencyjnych kolorach i wykoñczone s¹ odblaskow¹ taœm¹ Hi-Viz.

 

Pe³na oferta asortymentu dostêpna na stronie: www.jettstudio.pl.