Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Odzie¿ odblaskowa w ofercie jettStudio – nowoœci ROLY na 2017 rok

16.01.2017

 

Znany importer gad¿etów reklamowych firma jettStudio przedstawia katalog odzie¿y ROLY na 2017 rok. Wœród nowych produktów oferty tekstylnej znajdziemy zarówno modele odzie¿y reklamowej, sportowej, jak równie¿ roboczej. Absolutn¹ nowoœci¹ w ofercie dystrybutora bêdzie wprowadzona w tym roku do katalogu ROLY kolekcja odblaskowej odzie¿y roboczej.

 

Obok dostêpnej wczeœniej kamizelki SPIRO, w aktualnym katalogu znaleŸæ bêdziemy mogli piêæ nowych modeli odzie¿y z wykoñczeniem odblaskowym. Zaopatrzone one zosta³y w odblaskow¹ taœmê Hi-Viz, posiadaj¹ w³aœciwoœci silnie odbijaj¹ce œwiat³o i zgodne z norm¹ UNE EN 471.

 

Kolekcja koszulek polo wzbogacona zosta³a o model POLARIS – poliestrow¹ koszulkê polo z krótkim rêkawem, wykoñczon¹ odblaskowymi pasami. Koszulka dostêpna bêdzie w dwóch wersjach kolorystycznych: ¿ó³ty fluorescencyjny oraz granatowo/¿ó³to fluorescencyjny.

 

Wœród odblaskowych okryæ wierzchnich znaleŸæ bêdziemy mogli zarówno now¹ robocz¹ kurtkê (model EPSYLON), jak równie¿ soft-shell (model ANTARES). Oba modele wystêpuj¹ w kolorystyce granatowo/¿ó³to fluorescencyjnej i zaopatrzone zosta³y w odblaskowe pasy na korpusie oraz rêkawach. Modele wodoodporne oraz wiatroszczelne.

 

Wspomnian¹ kolekcjê odzie¿y roboczej uzupe³niaj¹ spodnie, dostêpne zarówno w wersji zimowej (SOAN), jak równie¿ letniej (NAOS). Spodnie posiadaj¹ funkcjonalne kieszenie tylne, przednie, jak równie¿ kieszenie boczne na nogawkach. Modele wykonane z tkaniny 80% poliestru/20% bawe³ny o gramaturze 250 i 200g.

 

Pe³na oferta asortymentu dostêpna na stronie: www.jettstudio.pl.