Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Odzie¿ dla bran¿y gastronomicznej w Falk&Ross

08.08.2017

Kto powiedzia³, ¿e lato w mieœcie nie mo¿e mieæ swoich uroków?

Miejskie pla¿e, urokliwe kawiarenki oraz klimatyczne puby pe³ne ludzi ciesz¹cych siê wspólnym towarzystwem.

Lider w bran¿y odzie¿y reklamowej firma Falk&Ross nie zapomina równie¿ o potrzebach bran¿y gastronomiczno –hotelarskiej i co roku w swoim portfolio zamieszcza oferty tak znamienitych marek jak Bistro by Jassz, Karlowsky, Bargear specjalizuj¹cej siê w produkcji odzie¿y gastronomicznej.

W ofercie wy¿ej wymienionych marek znajduj¹ siê wysokiej jakoœci fartuchy, koszule oraz spodnie kelnerskie,  kurtki dla szefów kuchni,  koszule barmañskie i inne niezbêdne akcesoria dla pracowników bran¿y.

Wszystkie produkty cechuje wysoka jakoœæ materia³ów,  wygoda oraz unikalne rozwi¹zania.

Wszystkie produkty dla bran¿y bistro znajdziecie na naszej stronie internetowej https://www.falk-ross.eu/Produkty/Bistro–/pgNr-1/?cur=4