Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Odzie¿ biznesowa i gastronomiczna w jettStudio

20.04.2017

 

Znany importer gad¿etów reklamowych firma jettStudio prezentuje odzie¿ biznesow¹ i gastronomiczn¹ marki ROLY.

 

W ofercie odzie¿y roboczej dystrybutora znajdziemy zarówno eleganckie koszule, jak równie¿ spodnie przeznaczone dla pracowników biurowych, hotelowych, czy te¿ gastronomicznych. Koszule dostêpne s¹ zarówno w wersji mêskiej, jak i damskiej w opcji z d³ugim oraz krótkim rêkawem. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ nowe modele koszul wykonanych z tkaniny typu oxford – 5507 OXFORD i 5068 OXFORD WOMAN. Modele dostêpne s¹ w dwóch wersjach kolorystycznych (bia³y i b³êkitny) w rozmiarach S-3XL.

 

W kategorii odzie¿y biznesowej dostêpnej w ofercie ROLY znajdziemy równie¿ spodnie przeznaczone dla pracowników biurowych, hotelowych czy te¿ osób zatrudnionych w gastronomii. Modele 9106 RITZ i 9107 HLTON dostêpne s¹ w czterech wersjach kolorystycznych w rozmiarach 36-52. Spodnie posiadaj¹ liczne funkcjonalne kieszenie, w tym kieszonkê na monety.

 

Kategoriê odzie¿y gastronomicznej uzupe³niaj¹ cztery modele fartuchów: 9125 BENOIT, 9122 CHEF, 9123 CLASSIC, 9124 MINI. Fartuchy dostêpne s¹ w wersji krótszej, jak i d³u¿szej. Wszystkie posiadaj¹ regulacjê w pasie oraz kieszonki z przodu. Wykonane s¹ praktycznej tkaniny poliestrowej z domieszk¹ bawe³ny.

 

Pe³na oferta dostêpna na stronie dystrybutora: www.jettstudio.pl