Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Odpocznij na stoisku organizatora

10.11.2014

Na stoisku GJC Inter Media ustawione bêd¹ tak¿e specjalne witryny. Zwiedzaj¹cy w jednym miejscu bêd¹ mogli obejrzeæ produkty aspiruj¹ce do nagrody Gifts Of the Year i Catalogue of the Year. I co najwa¿niejsze, oddaæ swój g³os. To w³aœnie targowi goœcie maj¹ najwiêkszy wp³yw na to który z gad¿etów reklamowych i który z katalogów uzyska miano najlepszego produktu roku. Chcesz odpocz¹æ, serdecznie zapraszamy do nas. Oczywiœcie poczêstunek jest bezp³atny.