Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Odcisk Bobasa – Pami¹tka dla Ciebie i Twojego dziecka.

06.04.2016

 

Jako producent, mamy przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu zestaw produktów z serii „Odcisk Bobasa”, które nie tylko przysporz¹ dzieciom wiele radoœci, ale tak¿e stan¹ siê rodzinn¹ pami¹tk¹. Na polskim rynku istniejemy ju¿ od 10 lat, stale zyskuj¹c uznanie rodziców, którzy nam zaufali i kupuj¹c nasze produkty dali swojemu dziecku oraz sobie wiele radoœci.

Nasze produkty nale¿¹ do jednych z najchêtniej wybieranych na prezenty i upominki dla dzieci. S¹ tak¿e idealne do stworzenia z nich wzruszaj¹cej rodzinnej pami¹tki. Stanowi¹ rozpoznawaln¹ markê.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Opera-Tech Rafa³ Przyby³o / rafal@odciskbobasa.pl / www.odciskbobasa.pl /Tel.504 264 965