Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Od lipca marka Halfar do³¹czy³a do prawie 100 marek oferowanych w L-SHOP-TEAM

06.07.2015

Od lipca marka Halfar do³¹czy³a do prawie 100 marek oferowanych w  L-SHOP-TEAM – dystrybutora hurtowego produktów reklamowych, sportowych i zawodowych.

 

Niemiecka marka Halfar specjalizuj¹ca siê w produkcji toreb posiada ponad 25 letnie doœwiadczenie w bran¿y. Swoj¹ ofertê kieruje do ró¿nych grup odbiorców. Do ludzi m³odych, pod¹¿ajacych za mod¹, do wymagaj¹cych klientow biznesowych oraz do firm traktuj¹cych torbê jako noœnik reklamy. Marka ta zdecydowanie stawia na jakoœæ materia³ów stosowanych do produkcji toreb, wœród obecnych nowoœci przewa¿aj¹: ekologiczna skóra, aksamitny welur, wyj¹tkowo lekki nylon. Wszystkie produkty posiadaj¹  odpowiedni¹ powierzchniê do znakowania oraz niebanaln¹ kolorystyk¹. W ofercie L-Shop-Team mo¿na znaleŸæ 121 toreb o ró¿nych temperametach marki Halfar: torby podró¿ne, torby zakupowe, torby biznesowe, torby sportowe … www.ksiazkawyboru.pl