Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowy udzia³owiec firmy Ivory

30.12.2016

Firma Ivory zarejestrowana jako Ivory Ceramics sp. z o.o (wczeœniej United Brands Europe sp. z o.o.) pozyska³a nowego udzia³owca, którym od listopada 2016 zosta³ Pan Zbigniew Kaczor bêd¹cy jednoczeœnie w³aœcicielem firmy Maxim.


Mimo tego faktu obie firmy pozostan¹ dwoma odrêbnymi podmiotami gospodarczymi pracuj¹cymi niezale¿nie na w³asny rachunek ekonomiczny.

Firmy bêd¹ kontynuowa³y odrêbne oferty produktowe i w³asne polityki cenowe.

W zwi¹zku z ró¿nym procesem produkcyjnym oraz niezale¿nym know-how zdobienie produktów jest mo¿liwe wy³¹cznie w firmie oferuj¹cej dany produkt.

Dzia³ handlowy oraz zak³ad produkcyjny firmy Ivory pozostaj¹ w miejscowoœci Bart¹g / k. Olsztyna 10-687 ul. Miêtowa 51.