Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowy odzia³ L-Shop-Team w Belgii

07.05.2015

To kolejna firma w tym roku, z pocz¹tkiem roku w Szwajcarii powsta³a nowa spó³ka córka L-Shop-Team. Obecnie L-Shop-Team posiada swoje oddzia³y w Polsce, Austrii, Czechach, Belgii, Szwajcarii oraz przedstawicielstwa partnerskie w Holandii oraz Danii.

 

L-Shop-Team  posiada 33 letnie doœwiadczenie w bran¿y i  zalicza siê do najwiêkszych dystrybutorów tekstylnych w Europie. W swojej ofercie ma ponad 90 marek, 4.500 produktów, œrednio ponad 1 mln. produktów w  magazynach. W Polsce,  od 2011 roku  prê¿nie dzia³a oddzia³  L-Shop-Team Polska Sp. z o.o.w Krakowie  www.l-shop-team.pl, www.ksiazkawyboru.pl