Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowy katalog VOYAGER Brands

13.03.2014

Nowy katalog VOYAGER Brands


W marcu br. firma AXPOL Trading wprowadzi³a do oferty artyku³ów reklamowych nowy katalog VOYAGER Brands. Jest on odpowiedzi¹ na zapytania o towary markowe ze strony firm, które ceni¹ jakoœæ i chc¹, aby ich dzia³alnoœæ by³a kojarzona z presti¿em i renom¹. VOYAGER Brands to wybór upominków reklamowych sygnowanych przez takie marki jak Parker czy Waterman, a tak¿e przez pod¹¿aj¹cych za najnowszymi trendami, cenionych projektantów hiszpañskich i w³oskich. Katalog zawiera artyku³y piœmiennicze, elektroniczne i skórzane oraz dodatki odzie¿owe i bi¿uteriê. Ofertê uzupe³niaj¹ produkty typu outdoor marki Swiss Peak oraz Orizons, charakteryzuj¹ce siê funkcjonalnoœci¹ i wytrzyma³oœci¹. Katalog dostêpny w najlepszych agencjach reklamowych. www.voyager-katalog.pl/brands

Jako bezpoœredni importer i dystrybutor artyku³ów reklamowych Axpol kompleksowo obs³uguje agencje reklamowe w zakresie reklamy upominkowej. W bie¿¹cej ofercie dostêpnych jest ponad 5000 produktów promocyjnych z dostaw¹ 24-48h