Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowy katalog odzie¿y James Harvest pe³en niespodzianek

13.09.2017

W dedykowanym na sezon jesieñ/zima katalogu odzie¿owych marek firmy TEXET du¿o nowoœci, które zainteresuj¹ szerokie grono odbiorców.

TEXET, prócz uzupe³nienia o modne parki oferty marek James Harvest i Printer Sportswear, do swojej portfolio w³¹czy³ produkty nowych marek: Hurricane oraz MacOne, które doskonale uzupe³niaj¹ dostêpn¹ ju¿ bazê produktów odzie¿y wierzchniej ze œredniej pó³ki cenowej, o doskona³ych parametrach technicznych i jakoœci wykoñczenia.

Obie nowe marki nale¿¹ do szwedzkiego koncernu New Wave Group, którego cz³onkiem jest równie¿ TEXET Poland.

Now¹ ofertê mo¿na zobaczyæ w katalogu dostêpnym w wersji elektronicznej pod adresem: http://ow.ly/aGTj30f62o7