Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowy katalog MPM-Quality

07.10.2014

Szanowni Klienci,

 
z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e jest ju¿ dostêpny nowy katalog gad¿etów reklamowych 2014/2015.
Jak co roku dysponujemy te¿ katalogami no-name (bez danych teleadresowych) dla Pañstwa klientów.
Serdecznie zapraszamy na nasz¹ stronê www.mpm-quality.pl 
W razie pytañ prosimy o kontakt z naszym biurem: 33 822-70-08 lub biznes@mpm-quality.com
 
Zespó³ MPM-Quality