Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowy katalog firmy Jaguar. Po raz pierwszy jesieni¹!

19.08.2015

Ju¿ we wrzeœniu, podczas OneDay Road Show odbêdzie sie premiera najnowszego katalogu firmy Jaguar – po raz pierwszy na sezon, po raz pierwszy w czterech jêzykach!

 

Jaguar wci¹¿ œledzi bie¿¹ce trendy i w przyjazny oraz czytelny dla u¿ytkowników sposób przedstawia w nim ponad 100 nowoœci. Ekskluzywne produkty z pewnoœci¹ mile zaskocz¹ klientów.

 

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje nowa linia atrakcyjnych i funkcjonalnych portfeli, wykonanych ze skóry Crunch, ozdobionych kryszta³ami Swarovskiego.

 

Kolejnym debiutantem jest passbook – nowatorski pomys³ przechowywania hase³. Nietuzinkowe mini gad¿ety ze skóry, nowe formy znakowania, ró¿norodnoœæ opakowañ – to propozycje firmy Jaguar

 

Nowoœci ju¿ niebawem na stronie internetowej: www.jaguargift.com