Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowy katalog CrisMas Collection 2014

25.09.2014

Nowy katalog CrisMas Collection 2014

 

Firma MACMA Polska jak co roku zaprezentowa³a swoim klientom œwi¹teczne wydanie katalogu Seasonal News CrisMas Collection 2014.

Katalog licz¹cy ponad 180 stron pozwala zapoznaæ siê z ofert¹ na nadchodz¹ce miesi¹ce.

Jest to po³¹czenie propozycji typowo bo¿onarodzeniowych gad¿etów jak i ca³orocznych upominków, które doskonale nadaj¹ siê na upominek œwi¹teczny.

Wewn¹trz wydania znajd¹ Pañstwo ponad 60 zupe³nie nowych produktów oraz zdjêcia i opisy artyku³ów, a tak¿e niezbêdne informacje dotycz¹ce znakowania.

www.macma.pl