Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowoczesny design to nasza domena – jettStudio

06.02.2017

 

Oficjalny przedstawiciel marki PSL firma jettStudio prezentuje najnowszy katalog gad¿etów elektronicznych INCENTIVE GIFTS. ZnaleŸæ w nim mo¿emy szereg popularnych produktów elektronicznych (pamiêci USB, g³oœniki Bluetooth, powerbanki, s³uchawki) oraz najnowsze technologie (Smart-watch, okulary VR, kamery sportowe HD).

 

Tegoroczna oferta pe³na jest nowych unikatowych rozwi¹zañ. Zgodnie z has³em B¥D ORYGINALNY, ZOSTAÑ ZAUWA¯ONY producent k³adzie nacisk na niestandardowe formy i wykoñczenie produktów. Id¹ one jak zawsze w parze z trwa³oœci¹ i praktycznoœci¹ wszystkich modeli. Wœród tegorocznych propozycji na szczególn¹ uwagê zas³uguje seria FUNBLUE reprezentowana przez bezprzewodowy g³oœnik CM5303 TANK BOX oraz powerbank z podwójnym portem CM5304 TANK.

 

G³oœnik TANK BOX to wyj¹tkowy g³oœnik bezprzewodowy Bluetooth (V4.1). Dziêki wbudowanemu akumulatorowi o pojemnoœci 1500mAh mo¿na cieszyæ siê ulubion¹ muzyk¹ do 12h bez ³adowania. Wspania³y dŸwiêk (2 x 5W) g³oœnika oraz jego solidna, wodoszczelna (IPX6) konstrukcja pozwala zabraæ go ze sob¹ w dowolne miejsce – do salonu, ³azienki a nawet na pla¿ê. Model posiada zasiêg do 10m.

 

TANK to powerbank z podwójnym portem USB. Konstrukcja py³o- i wodoszczelna oraz wysoka odpornoœæ na upadek sprawia, ¿e jest idealnym urz¹dzeniem do u¿ytku na zewn¹trz. Pojemnoœæ akumulatora wynosi 10,400 mAh (wejœcie DC5V/2A, wyjœcie DC5V/2.4A). Powerbank posiada szereg zabezpieczeñ, m.in.: przed prze³adowaniem, przeciwko nadmiernemu roz³adowaniu, przed przepiêciem i zwarciem. Produkt zdoby³ nagrodê IF Design Award 2016.

 

Pe³na oferta asortymentu dostêpna na stronach: www.jettstudio.pl, www.pslworld.com.