Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowoœci w trzecim wydaniu ESB

18.08.2015

We wrzeœniu, w rêkach dystrybutorów i przedstawicieli agencji reklamowych znajdzie siê trzecie ju¿ wydanie, wyj¹tkowej na rynku bran¿owym publikacji – European Suppliers Book.


Katalog w wersji papierowej ma zasiêg do 5 tys., a w wersji online – 25 tys. odbiorców, pochodz¹cych z czternastu krajów Europy. Nowoœci¹ dla agencji reklamowych i dystrybutorów jest wygodna i praktyczna baza danych reklamodawców, któr¹ do³¹czymy do wysy³ki mailowej w formie arkusza Excel. Dodatek ten sprawi³, ¿e oferta ESB jest jeszcze bogatsza. Co wiêcej, to nie wszystko!


Odbiorcami wydawnictwa zostali po raz pierwszy przedsiêbiorcy ze S³owacji i Wêgier, choæ tradycyjnie, wszystkie kontakty z czternastu europejskich krajów zosta³y zaktualizowane. Najnowsze wydanie European Suppliers Book zyska³o now¹ szatê graficzn¹, ale najwiêksz¹ zalet¹, unikatowej w bran¿y artyku³ów reklamowych publikacji jest jej aktualnoœæ. ESB zawiera precyzyjn¹ prezentacjê oferty z opisem produktu, brandem czy danymi teleadresowymi.


Nowoœci¹ jest równie¿ sta³y kontakt reklamodawców z odbiorcami ich oferty. Raz w miesi¹cu do 25 tys. firm zostaje wys³any newsletter z nowinkami od naszych reklamodawców.


Zdecydowany wzrost zasiêgu i ³atwoœæ dotarcia do grupy docelowej stwarzaj¹ mo¿liwoœæ nawi¹zywania i poszerzania relacji biznesowych. Sta³y wzrost zainteresowania wydawnictwem jest na to najlepszym dowodem.

 

www.esbook.eu