Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowoœci w firmie COLOP Polska w 2017 r.

29.12.2016

 

Dwa odœwie¿one produkty – piecz¹tki EOS w dwóch kolorach oraz suchy stempel – wprowadza w nadchodz¹cym roku marka COLOP Polska – oficjalny dystrybutor artyku³ów stemplarskich marki COLOP, HERI, HORRAY, COLORIS oraz ploterów laserowych UNIVERSAL LASER SYSTEMS.

 

Firma COLOP wprowadza nowe, ulepszone produkty specjalnie z myœl¹ o u³atwieniu ¿ycia Klientom. Nowe funkcje pozwalaj¹ na wygodniejsz¹ oraz lepsza pracê z produktami.

 

Piecz¹tki flashowe EOS

Piecz¹tki flashowe w dwóch kolorach – czarnym oraz bia³ym. Seriê piecz¹tek EOS mo¿na wzbogaciæ o inne kolory umieszczaj¹c karteczkê indeksuj¹c¹ o dowolnym wzorze w okienku indeksuj¹cym, tworz¹c j¹ korzystaj¹c z programu, który to umo¿liwia pod adresem: http://icd7.colop.com/. W zestawie z piecz¹tk¹ dostêpne s¹ 3 kolory: niebieski, czerwony oraz czarny.

 

Wœród licznych zalet piecz¹tek EOS odnajdziemy precyzyjnie wykonywane odbicie z mo¿liwoœci¹ wybrania jego koloru. Ponadto, piecz¹tka zawiera zatyczkê, która j¹ chroni. Nie wymaga u¿ywania si³y przy stemplowaniu, a tak¿e bardzo ³atwo i szybko mo¿na uzupe³niæ w niej tusz. Ponadto, jest bardzo wydajna i cicha podczas u¿ytkowania.

 

Suche Stemple

Nowy suchy stempel do pieczêci t³oczonych. Wyposa¿ony w gumow¹ podstawê, która zapobiega przesuwaniu siê podczas wyt³aczania. Suchy stempel zapakowany jest w stabilne etui, które chroni przed uszkodzeniami podczas transportu. Zawiera równie¿ regulowan¹ blokadê. Suchy stempel jest produktem bardzo wytrzyma³ym.

 

Posiada wiele zastosowañ. Wykorzystywany najczêœciej do podbijania takich dokumentów jak certyfikaty, dyplomy, œwiadectwa, zaœwiadczenia, wizytówki lub faktury. Jest niebywale ³atwy w u¿yciu.

 

WIÊCEJ INFORMACJI

Magdalena Fija³kowska

Spec. ds. marketingu

@: marketing@colop.pl

tel.: 32 388 70 63