Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowoœci w ExpoOPAKOWANIA 2017

08.10.2017

CO? TARGI OPAKOWAÑ ExpoOPAKOWANIA
GDZIE? Centrum Targowo-Wystawiennicze Expo Silesia Sosnowiec
KIEDY? 21-22 listopada 2017

ZAPRASZAMY DO UDZIA£U W:

  • dedykowanych STREFACH WYSTAWOWYCH
  • wyj¹tkowych SEMINARIACH BRAN¯OWYCH:

    21 listopada 2017   „OPAKOWANIA W PRZEMYŒLE”,
    22 listopada 2017  „WSPÓ£CZESNE OPAKOWANIA – PERSPEKTYWY ROZWOJU”

  • Sesji Spotkañ Handlowych B2B BiznesExpo, której PARTNEREM HONOROWYM zosta³a firma: HUHTAMAKI FOODSERVICE POLAND SP. Z O.O.

BiznesExpo to Specjalna Strefa Spotkañ B2B w kameralnie zaaran¿owanej przestrzeni sprzyjaj¹cej spotkaniom z wytwórcami produktów i marek w³asnych, którzy poszukuj¹ innowacyjnych technologii oraz atrakcyjnej formy prezentacji swoich wyrobów.  W Strefie B2B bêdzie mo¿liwoœæ zawierania znajomoœci bran¿owych, nowych kontraktów biznesowych z innymi uczestnikami strefy oraz zaproszonymi Firmami.

Strefa BiznesExpo – daj siê poznaæ nowym Partnerom !

Kontakt:

Magdalena Dzieciuch-£ój
Manager Projektu
kom.: +48 510 030 870
e-mail: magdalena.dzieciuch@exposilesia.pl

Wioletta B³oñska-Dudek
Kierownik Dzia³u Targowego
kom.: +48 510 031 732
e-mail: wioletta.blonska@exposilesia.pl

 

Centrum Targowo-Konferencyjne
Expo Silesia
41-219 Sosnowiec
ul. Braci Mieroszewskich 124

www.expoopakowania.pl