Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowoœci na sezon AW2017 w ofercie marek TEXET Poland

09.08.2017

Choæ lato w pe³ni myœlimy o zimniejszych dniach. Niebawem swoj¹ premierê bêdzie mia³ katalog odzie¿owych marek z oferty TEXET Poland z selekcj¹ kurtek, bluz i polarów. Prócz doskonale znanych bestsellerów pojawi¹ siê te¿ nowoœci. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ produkty James Harvest Sportswear: zimowa kurtka z ekologicznym przes³aniem – Rockingfield (w wersji mêskiej i damskiej), oraz miejska kurtka z kapturem – Hurstbridge (równie¿ dostêpna w kroju damskim i mêskim).

www.texet.pl