Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowoœci na rok 2016 – prosto od Fruit of the Loom

04.01.2016

Legendarny T-shirt marki Fruit of the Loom – Original T – to podstawowa opcja podczas du¿ych akcji promocyjnych, która dotychczas dostêpna by³a jednak wy³¹cznie w rozmiarach mêskich i uniseks. Teraz, dziêki temu, ¿e firma wprowadzi³a do kolekcji fasony damskie i dzieciêce, ka¿dy – niezale¿nie od p³ci i wieku – mo¿e dobraæ idealn¹ dla siebie koszulkê Original!

 

Firma poszerzy³a tak¿e paletê dostêpnych kolorów o burgundowy i ¿ó³ty. Zwiêksza to ca³kowit¹ liczbê dostêpnych kolorów do 21, co sprawia, ¿e kolekcja stanowi rozwi¹zanie idealne na potrzeby wszelkiego typu du¿ych kampanii promocyjnych, pocz¹wszy od bran¿y turystycznej, a skoñczywszy na korporacyjnych materia³ach reklamowych. I to nie koniec wspania³ych wiadomoœci: wszystkie te kolory dostêpne s¹ w linii mêskiej, damskiej i dzieciêcej, dlatego, je¿eli potrzebny jest w pe³ni skoordynowany kolorystycznie strój dla zespo³u, firma Fruit of the Loom ma w swojej ofercie wszystkie potrzebne elementy.

 

Tkanina, z której szyta jest kolekcja, zosta³a zaprojektowana specjalnie z myœl¹ o nadrukach i dekoracji – jej drobny splot zapewnia lepsz¹ jakoœæ nadruków, co sprawia, ¿e koszulki z tej gamy doskonale nadaj¹ siê do dekoracji wszelkiego rodzaju technikami.

 

Gramatura tkaniny w przypadku wszystkich rozmiarów w kolorze bia³ym wynosi 135 gm/m², a w przypadku innych kolorów – 145 gm/m². Mêska koszulka dostêpna jest w rozmiarach S-2XL, damski dopasowany fason Lady-Fit o profilowanych szwach bocznych, zapewniaj¹cych atrakcyjny, kobiecy krój – w rozmiarach XS-2XL, a dzieciêce koszulki Original T – w rozmiarach rozpoczynaj¹cych siê od wersji dla dzieci w wieku 3-4 lat, a koñcz¹cych na wersji dla dzieci w wieku 14-15 lat, co sprawia, ¿e kolekcja doskonale nadaje siê równie¿ dla m³odszych nastolatków. Wszystkie dostêpne kolory i fasony mo¿na obejrzeæ w nowej broszurze.

 

Koszulki Performance zosta³y przez firmê wprowadzone na rynek w 2013 r. i zyska³y tak ogromn¹ popularnoœæ, ¿e rok póŸniej dodano do kolekcji wiêcej ¿ywych kolorów. Teraz firma Fruit of the Loom jeszcze bardziej poszerzy³a ofertê, wprowadzaj¹c do gamy podkoszulki, koszulki polo oraz spodenki, wszystkie szyte z tej samej, doskonale odprowadzaj¹cej wilgoæ tkaniny.

 

Linia Performance zosta³a zaprojektowana z myœl¹ o tym, by perfekcyjnie spe³niaæ swoje zadanie, dlatego do jej produkcji wykorzystywana jest wy³¹cznie tkanina najlepszej jakoœci. Ka¿dy element kolekcji wykonany jest ze 100% poliestru teksturowanego (140 gm/m²) przy u¿yciu technologii „Cool Wear”, dziêki której odzie¿ nie grzeje, jest zawsze sucha i zapewnia komfort u¿ytkowania. Ca³a gama Performance doskonale przyjmuje dekoracje technik¹ druku sublimacyjnego oraz sitodruku, gwarantuj¹c znakomit¹ jakoœæ uzyskanego nadruku i otwieraj¹c tym samym liczne mo¿liwoœci w zakresie „brandingu” odzie¿y mêskiej, damskiej i dzieciêcej.

 

 

Jak mówi Kate Morris z firmy Fruit of the Loom: „Nasza kolekcja Performance cieszy siê wœród klientów ogromnym powodzeniem i wielu z nich z pewnoœci¹ ucieszy wiadomoœæ o poszerzeniu tego asortymentu. Niezale¿nie od tego, czy odzie¿ zak³adana jest na poranny trening w si³owni, spotkanie klubu biegaczy po szkole, czy te¿ niedzielny mecz pi³ki no¿nej, te trwa³e, a jednoczeœnie stylowe ubrania s¹ idealnym rozwi¹zaniem tak dla indywidualnych sportowców, jak i ca³ych dru¿yn, chc¹cych czuæ siê pewnie i wyró¿niaæ z t³umu”.

 

Stuprocentowy poliester jest coraz czêœciej wybierany jako tkanina na odzie¿ robocz¹, poniewa¿ w przypadku tego rodzaju zastosowañ wysi³ek fizyczny czy gor¹ce œrodowisko pracy sprawiaj¹, ¿e wygodna w noszeniu i dobrze odprowadzaj¹ca wilgoæ tkanina to absolutna podstawa. T-shirty i koszulki polo z gamy Fruit Activewear doskonale nadaj¹ siê do tego rodzaju zastosowañ i s¹ dostêpne zarówno w wersji mêskiej, jak i damskiej.

 

Nowy dodatek do kolekcji – mêskie spodenki Performance dostêpne s¹ w czterech kolorach: bia³ym, czarnym, czerwonym oraz ciemnogranatowym, a nowe damskie koszulki polo o dopasowanym kroju (Lady-Fit Performance Polo) dostêpne s¹ w piêciu kolorach: bia³ym, czarnym, czerwonym, ciemnoniebieskim i ciemnogranatowym. Mêskie i damskie T-shirty oraz podkoszulki Performance dostêpne s¹ natomiast w dziewiêciu kolorach – tych samych piêciu, co koszulki polo, a tak¿e w kolorze fuksji, lazurowym, limonkowym i jasno¿ó³tym.

 

Firma pamiêta³a równie¿ o swoich najm³odszych klientach – dzieciêca wersja T-shirtu Performance dostêpna jest w tych samych dziewiêciu kolorach, co wersje dla doros³ych, a nowe dzieciêce spodenki Performance w tych samym czterech kolorach, co spodenki mêskie z tej kolekcji.

 

Gama mêska dostêpna jest w rozmiarach S-2XL (oprócz koszulek Performance Polo, w przypadku których najwiêkszy rozmiar to 3XL), damska – w rozmiarach XS-2XL, a dzieciêca od rozmiaru dla dzieci w wieku 3-4 lat do rozmiaru dla dzieci w wieku 14-15 lat.

 

W nowej broszurze, zatytu³owanej „Fruit Active”, przedstawione zosta³y wszystkie kolory i fasony dostêpne w ramach kolekcji. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod numerem: +49 631 35 31 878, adresem: service@fotlinc.com, b¹dŸ na stronie www.fruitoftheloom.pl.