Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowoœci na koniec roku w jettStudio

01.11.2017

Tegoroczna kolekcja END-OF-YEAR to blisko 60 oryginalnych produktów, które z pewnoœci¹ wzbogac¹ ka¿d¹ ofertê. Wœród nowych propozycji znajdziemy szereg gad¿etów podró¿nych takich, jak: ³adowarki samochodowe, adaptery,  podœwietlane powerbanki. Asortyment upominków dla aktywnych wzbogacony zosta³ o kilka nowych modeli monitorów aktywnoœci a tak¿e ca³kiem nowy produkt – wagê z wbudowanym urz¹dzeniem do pomiaru sk³adu cia³a.

Dotychczasowy zestaw powerbanków uzupe³ni³y modele wyposa¿one m.in. w klip do mocowania do torby, czy paska. Producent wprowadza równie¿ nowe wersje tego produktu dedykowane specjalnie dla kobiet – modele w kszta³cie szminki, czy te¿ podœwietlanego lusterka do torebki.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wprowadzone do oferty produkty marki BrandCharger, bêd¹cego wiod¹cym dostawc¹ ³adowarek samochodowych USB dla bran¿y Gift & Premium. Unikalne modele powerbanków, ³adowarek samochodowych, kompaktowych adapterów podró¿nych marki SKROSS, g³oœników bluetooth z wbudowanym pawerbankiem, czy akcesoriów telefonicznych proponowanych przez producenta znaleŸæ ju¿ mo¿emy w ofercie jettStudio.

Pe³na oferta dostêpna na stronie: www.jettstudio.pl