Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowoœci Jesieñ / Zima 2017 w Falk&Ross

18.09.2017

Za nami koniec lata i pocz¹tek kalendarzowej jesieni. Czas, w którym musimy po¿egnaæ siê z sanda³ami czy krótkimi spodenkami i zast¹piæ je cieplejsz¹ odzie¿¹, która bêdzie nas chroniæ przed jesienno- zimow¹, niejednokrotnie kapryœn¹ pogod¹. 

W nowej kolekcji Jesieñ/ Zima 2017 Falk&Ross przygotowa³ pe³en wachlarz produktów, które idealnie zdaj¹ egzamin podczas z³otej, polskiej jesieni.

Wœród nowoœci znajdziemy now¹ kolekcjê marki Regatta – Original. Kolekcja nawi¹zuje mody lat 80-tych w Wielkiej Brytanii. Znajdziemy w niej 9 zupe³nie nowych produktów m.in. kurtkê 3 w 1 Deansgate wykonanej z poliestru,  wodo i wiatro-odporn¹, kamizelkê Longsight z du¿ymi kieszeniami czy bardzo modn¹ od wielu sezonów wodo i wiatroodporn¹  parkê Ardwick. Wszystkie produkty dostêpne s¹ w kilku wariantach kolorystycznych w sklepie internetowym: https://www.falk-ross.eu/Marki/Regatta-Originals-/?shp=5

Wœród nowoœci nie zabrak³o równie¿ okryæ g³owy. Bêd¹ca od lat w ofercie Falk&Ross marka Beechfield przygotowa³a z tej okazji a¿ 16 produktów. M.in. dostêpn¹ w 4 kolorach czapkê ombre z pomponem z modnym wzorem warkocza, wykonan¹ z 50%we³ny i 50% poliakrylu czapkê Active Beanie dostêpn¹ a¿ w 7 kolorach, czy miêkki z dotyku elegancki szal z poliakrylu.

Nie mo¿na równie¿ nie wspomnieæ o nowoœciach marki Tee Jays oraz Result.

W portofolio firmy odnajdziemy wodoodporn¹ kurtkê Crossover Aspen Tee Jays dostêpn¹ w wersji damskiej i mêskiej. Kurtka jest dopasowana do sylwetki, ma dwie wygodne kieszenie z przodu oraz elastyczne lamówki. Produkt jest ju¿ dostêpny w sprzeda¿y: https://www.falk-ross.eu/Produkty/Kurtki–/Kurtka-z-kapturem-Aspen-Crossover.html?cur=4&listtype=search&searchparam=41854&redirected=1

Marka Result przygotowa³a 2 propozycje: klasyczn¹ wiatroodporn¹ i oddychaj¹c¹ kurtkê Denim Softshell wykonan¹ z 60% bawe³ny, 40% polyestru oraz nowoczesn¹ kurtkê z zamkami w kontrastowych kolorach. Produkty dostêpne bêd¹  w sprzeda¿y ju¿ pod koniec wrzeœnia.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Falk&Ross w której znajdziecie Pañstwo informacje o aktualnych promocjach oraz nowoœciach: https://www.falk-ross.eu/pl/home/?cur=4