Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowoœci Beechfield Jesieñ/Zima 2017 w Falk&Ross

13.11.2017

„Pamiêtaj, tylko ubierz czapkê” – kto z nas nie nas pamiêta tego s³ynnego rodzicielskiego upomnienia przed wyjœciem na plac zabaw czy do szko³y?

Wtedy nie kojarzy³o siê nam to z niczym przyjemnym. A dzisiaj? Dzisiaj jest wrêcz przeciwnie – czapka sta³a siê modnym, a jednoczeœnie obowi¹zkowym dodatkiem do ka¿dej zimowej stylizacji!

Firma Falk&Ross, lider w bran¿y odzie¿y reklamowej , co roku wprowadza do swojego portfolio nowe i ciekawe dodatki, które s¹ zawsze na topie, a jednoczeœnie s¹ wykonane z najwy¿szej jakoœci materia³ów, dziêki czemu bêd¹ s³u¿y³y przez lata.

Marka Beechfield, bêd¹ca od kilku lat w ofercie firmy, na sezon Jesieñ/Zima 2017 przygotowa³a kilkanaœcie bardzo ciekawych propozycji, obok których nie mo¿na przejœæ obojêtnie. Wœród nich znajdziemy:

  • Czapki z pomponem – najmodniejszy dodatek tego sezonu. A¿ 6 ró¿nych propozycji: od dzieciêcej czapki z pomponem z refleksami (386.69), bardzo ciep³ej czapki ombre (392.69) po czapkê Chunky z odpinanym pomponem (388.69) 
  • Szaliki – klasyczny szalik wykonany z dwuwarstwowej  dzianiny z ozdobnym wykoñczeniem (071.69) oraz stadionowy szalik w pasy dostêpny a¿ w 18 kolorach! ( 072.69)
  • Czapki z daszkiem – 6-panelowa czapka w stylu old-fashion wykonana ze 100% bawe³ny (073.69) , bardzo elegancka zamszowa czapka z daszkiem w pastelowych kolorach (395.69), czapka z we³ny, poliestru oraz wiskozy (396.69)
  • Czapki beanie – w tym roku a¿ 5 nowych produktów, wœród nich m.in. bawe³niana czapka z widocznym œciegiem, idealna do uprawiania sportu na œwie¿ym powietrzu (384.69), czapka z podwójnej dzianiny z po³yskuj¹cymi refleksami (387.69) czy lekka i oddychaj¹ca czapka Active Performance z 50% we³ny i 50% poliakrylu (391.69)

Wszystkie produkty posiadaj¹ odrywan¹ metkê TearAway. S¹ dostêpne w wielu wersjach kolorystycznych w bardzo atrakcyjnych cenach.

Wiêcej informacji dotycz¹cych produktów Jesieñ/Zima 2017 marki Beechfield znajdziecie Pañstwo na stronie internetowej Falk& Ross: https://www.falk-ross.eu/Marki/Beechfield-/?cur=4