Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

NowoϾ w parku maszyn UV firmy Handtop РHT1600

29.04.2014

NowoϾ w parku maszyn UV firmy Handtop РHT1600

 

API.PL – jako dystrybutor na polskim rynku – przedstawia nowy ploter hybrydowy UV Handtop 1600 HR4.

 

Maszyna oparta na najnowszej g³owicy Ricoh Gen5 w technologii grayscale oferuje niewiarygodnie wysok¹ jakoœæ i precyzyjnoœæ druku, która zadowoli nawet najbardziej wymagaj¹cych klientów. Maksymalna szerokoœæ zadruku wynosi 1600mm, a maksymalna gruboœæ mediów – do 50 mm. Maszyna drukuje na wiêkszoœci dostêpnych materia³ów giêtkich i sztywnych, w wersji podstawowej w kolorach CMYK, jednak¿e mo¿na rozszerzyæ opcjonalnie kolory: Lc, Lm, White i Varnish. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ zastosowania utrwalana w wersji LED.

 

Najnowsze maszyny bêdzie mo¿na zobaczyæ na FESPA Monachium 2014 na stoisku HANDTOP (B1-270):

  • HT 1610UV FG7  (1.6m x 1.0m ploter flatbed, g³owica Ricoh Gen4)

  • HT 1600UV HR4 (1.6m ploter hybrydowy, g³owica Ricoh Gen5)

  • HT 3200UV HK5 (3.2m ploter hybrydowy, g³owica Kyocera)