Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowoœæ po TRZYKROÆ! Ka¿da inna- wszystkie wyj¹tkowe!

17.06.2014

Nowoœæ po TRZYKROÆ! Ka¿da inna- wszystkie wyj¹tkowe!

Asgard do swojej oferty wprowadzi³ trzy nowe modele pamiêci USB.

Po pierwsze –  nowoœci¹ jest gustowny d³ugopis wyposa¿ony dodatkowo w pojemn¹ 8GB pamiêæ USB. Taki d³ugopis z logo to u¿yteczny upominek, który zawieraæ mo¿e ofertê, cennik lub prezentacjê.
Po drugie – Klasyczna, elegancka pamiêæ USB wykonana w ca³oœci z tworzywa to model 44081. Dostêpna jest w dwóch kolorach: czarnym i bia³ym.
Po trzecie –  nowoœci¹ jest model 44091 czyli po³¹czenie pamiêci USB z otwieraczem do butelek. Dostêpny jest w kolorach srebrnym i czarnym.

Zapraszamy na www.asgard.pl, gdzie zobaczyæ mo¿na aktualne stany magazynowe i przysz³e dostawy.