Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

NowoϾ na rynku reklamowym

01.04.2016

W marcu 2016 poduszeczki com4tclick® jako jedyne w Polsce otrzyma³y pozytywn¹ opiniê
Zak³adu Fizjologii Pracy i Ergonomii, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w £odzi.

Nowoœæ na rynku reklamowym – Poduszeczki pod nadgarstek com4tclick® z naturalnym wype³nieniem przeznaczone s¹ dla wszystkich, którzy spêdzaj¹ wiele godzin dziennie przed komputerem pracuj¹c z myszk¹ lub Touch Padem.

Ich w³aœciwoœci pozwalaj¹ na dowolne, ergonomiczne formowanie i mog¹ s³u¿yæ zarówno doros³ym jak i dzieciom. Mo¿na je zakraplaæ ulubionym olejkiem zapachowym – efekt aromaterapii. Stanowi¹ dokona³y noœnik reklamowy – du¿a powierzchnia znakowania.

Wiêcej na www.com4tclick.pl