Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

NowoϾ na rynku! NowoϾ w ASGARDZIE!

16.05.2014

NowoϾ na rynku! NowoϾ w ASGARDZIE!

Od dziœ pamiêæ USB to za ma³o!
U-DISC to po³¹czenie klasycznej pamiêci USB z wyjœciem micro USB, które pod³¹czyæ mo¿na do smartphone’a i tabletu, które wyposa¿one s¹ w funkcjê USB OTG.
Od dziœ transfer danych jest ³atwiejszy ni¿ kiedykolwiek- nie potrzebujesz komputera, nie potrzebujesz kabla! U-DISC jest idealny dla plików o du¿ych rozmiarach (pojemnoœæ a¿ 8GB!), sprawdza siê gdy na Twoim urz¹dzeniu brakuje pamiêci. Na U-DISCU mo¿na przechowywaæ ulubion¹ muzykê, zdjêcia i korzystaæ z nich w dowolnym momencie- wystarczy tylko pod³¹czyæ U-DISC do urz¹dzenia. Aktualnie w ofercie dostêpne s¹ dwa modele 44201 (czarny i niebieski) oraz 44211 (srebrny i czarny).