Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

NOWOŒCI na sezon wiosna/lato 2017 w ofercie dystrybuowanych przez TEXET Poland marek James Harvest & Printer

06.02.2017

 

Sezon wiosna/lato 2017 przynosi w ofercie James Harvest i Printer spore zmiany. Wiele nowoœci, ciekawe rozwi¹zania kolorystyczne z pewnoœci¹ przykuj¹ uwagê, zarówno w katalogu jak i na targach.

Najwiêksz¹ zmiana jest nowy model bluz – PARKWICK (w wersji mêskiej i damskiej), który zastêpowaæ bêdzie Prescott i Molinê – nasze bestsellery ostatnich kilku lat. Wybór 5 kolorów z efektem melange, dodatkowa kieszeñ na piersi i wykorzystanie materia³u w technologii Doubleface z pewnoœci¹ zapewni im miejsce w wielu kampaniach marketingowych i na liœcie przysz³orocznych bestsellerów. W tej samej gamie kolorystycznej dostêpny jest t-shirt PARKWICK i polo FORDHAM.

Na hit nadchodz¹cego sezonu typujemy t-shirt z kolekcji Printer RED Flag – RUN. Idealny do sportów, w 8 ¿ywych kolorach i szerokiej rozmiarówce, z pewnoœci¹ doskonale wpisze siê w wiosenne i letnie uprawianie sportów i eventy promocyjne skupione wokó³ tego (planowana cena rekomendowana to 11,90 netto).

W ofercie pojawiaj¹ siê tez produkty bardziej techniczne – TEAM JACKET i spodnie ATHLETE uzupe³niaj¹ nasz¹ ofertê zaawansowanych technicznie i œwietnie wykonanych produktów promocyjnych.

Katalog ju¿ dostêpny. W wersji elektronicznej do obejrzenia tu: http://ow.ly/TAOu308Hape