Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

NOWOŒCI jesien/zima od L-Shop-Team

05.09.2016

 

L-Shop-Team – dystrybutor hurtowy tekstyliów promocyjnych, jak co roku wita jesieñ wieloma nowoœciami. A¯ 155 nowych artyku³ów w ofercie 19 marek  m.in. marki Slazenger, Tee jays, Stormtech, Spiro, Regatta, Result, Flexfit, Atlantis. Do oferty 95 marek do³¹cza nowa marka  – Comfort Colors z ofert¹ t-shirtów i bluz.

W ofercie NOWOŒCI króluj¹ kurtki i czapki. Softshelle  z kapturem lub bez od marki Stormtech, Result. Ciekawa prozycja  kurtek pikowanych ze wstawkami softshellowymi od marki Tee jays. Praktyczne kurtki i  bezrêkawniki marki Slazenger. Czapki typu beanie – do koloru i wyboru marki Atlantis, Beechfield. W nowoœciach znaleŸæ mo¿na  równie¿ bogat¹ ofertê odzie¿y roboczej, zw³aszcza  d³ugich i krótkich spodni roboczych  marki Sol’s.  Oczywiœcie nie zabraknie nowych propozycji w odzie¿y sportowej. Na uwagê tu z pewnoœci¹  zas³uguje marka Spiro z jej propozycj¹ odzie¿y kompresyjnej – opaski na udo, rêce i ³ydki. Równie¿ marka Flexfit, znana z wysokiej jakoœci bejsbolówek,  rozszerzy  o kilka modeli swoj¹ ofertê w L-Shop-Team. Oferta b³yszczy i to dos³ownie, dziêki ozdobnym torbom np. na prezenty ze z³otym wykoñczeniem.

Nowoœci dostêpne bêd¹ w sprzeda¿y od po³owy/koñca wrzeœnia. Ju¿ teraz obejrzeæ je mo¿na w katalogu online na stronie sklepu i  zaplanowaæ co kupiæ.

www.ksiazkawyboru.pl