Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

NOWOή W OFERCIE Falk&Ross

05.12.2017

Mamy przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu ca³kowit¹ nowoœæ na rynku tekstyliów promocyjnych – najwy¿szej jakoœci buty do nadruku SG Footprints!
Marka dostêpna jest na wy³¹cznoœæ najwiêkszego dystrybutora odzie¿y reklamowej w Europie – w firmie Falk&Ross Group Europe.

Pomys³ na wprowadzenie marki SG Footprints narodzi³ siê z obserwacji rynku oraz chêci wprowadzenia unikalnych rozwi¹zañ, które pozwol¹ na wyj¹tkow¹ personalizacjê.

Trampki z wysokim i niskim stanem sta³y siê jednym z najmodniejszych dodatków tego sezonu!
SG Footprints to buty stworzone do dekoracji: od druku cyfrowego, termotransferu oraz haftu.
Dziêki mo¿liwoœci dekoracji po obu stronach oraz na jêzyku buta, wystarczy dodaæ swoje logo, wzór b¹dŸ spersonalizowan¹ treœæ by stworzyæ ca³kowicie wyj¹tkowe obuwie. Mo¿na równie¿ nosiæ buty takimi jakie s¹, prezentuj¹ siê œwietnie na ka¿d¹ okazjê!

Wersja z wysokim b¹dŸ niskim stanem, dla doros³ych oraz dzieci, w du¿ej rozpiêtoœci rozmiarowej. Ka¿da para dostarczona jest w specjalnie dedykowanej torbie, co czyni je jeszcze bardziej indywidualnymi.

 

Du¿y wybór kolorów sznurowade³ pozwala na stworzenie unikalnego produktu.

 

Personalizacja jest teraz niezwykle prosta – jedynym limitem jest Twoja wyobraŸnia

Wszystkie informacje dotycz¹ce nowej marki SGFootprints dostêpne s¹ na stronie Falk&Ross: https://www.falk-ross.eu/Marki/SG-Footprints-/?shp=1