Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

NOWOŒÆ – metalowy brelok z ¿etonem i naklejkami 3D

11.08.2017

ALTIVO Polski Producent Upominków Reklamowych – produkowane ¿etony metalowe dostêpne s¹ w kilku wariantach wykonane w technologii odlewania ze ZnAl-u (stop cynku i aluminium).

¯etony metalowe w zale¿noœci od ¿yczenia Klienta mog¹ byæ wype³nione naklejk¹ 3D, emali¹ b¹dŸ bez koloru oraz w ró¿nych pokryciach galwanicznych. W ofercie ¿etonów metalowych posiadamy NOWOŒÆ model METAL MAX z du¿ymi naklejkami 3D po obu stronach breloka oraz karabinkiem.

Zapraszamy do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹ www.altivo.pl