Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowi Cz³onkowie zasilaj¹ szeregi PIAP

28.04.2016

 

ABC-N Plus, F.H.U „BASIA” oraz SDX Towels Sp.z o.o. to nowe firmy, które zdecydowa³y siê przyst¹piæ do organizacji bran¿owej Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych w marcu br.

Bardzo cieszymy siê, ¿e grono Cz³onków PIAP nieustannie siê powiêksza o kolejnych mocnych graczy tego rynku. Dziêki firmom Cz³onkowskim, PIAP jest dziœ prê¿n¹ i licz¹c¹ siê organizacj¹– mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.

 

Na przyst¹pienie do PIAP wp³ynê³o wiele czynników. W biznesie stawiamy na jakoœæ i rozwój. Poprzez po³¹czenie z silnym partnerem planujemy poszerzyæ bazê naszych kontrahentów – mówi Zbigniew Ziemba, Wspó³w³aœciciel firmy ABC-N Plus.

 

Do PIAP-u przystêpujemy by propagowaæ nasze us³ugi i produkty wœród profesjonalistów z bran¿y reklamowej – mówi Jakub Skrzypczyk, G³ówny Technolog i Specjalista ds. produkcji w firmie „BASIA”.

 

Przystêpuj¹c do PIAP-u mamy nadziejê zaprezentowaæ szerszym krêgom nasz profesjonalizm w bran¿y tekstyliów reklamowych. Ci¹g³y rozwój naszego przedsiêbiorstwa w zakresie produkcji innowacyjnych tekstyliów reklamowych oraz d³ugoletnie doœwiadczenie w tym sektorze postanowiliœmy zaprezentowaæ szerszemu gronu odbiorców – mówi Pawe³ Barañski, Dyrektor ds. Sprzeda¿y SDX Towels Sp.z o.o.

 

ABC-N Plus jest jedynym w Polsce producentem ciep³ych i zimnych kompresów reklamowych wielokrotnego u¿ytku. S¹ to nie tylko praktyczne produkty, ale równie¿ zastosowane jako gad¿et, zawsze bêd¹ kojarzy³y Twoj¹ firmê z przyjaznym ciep³em. Kompresy wykonywane s¹ w dowolnym kszta³cie, kolorze wype³nienia oraz nadruku. ABC-N Plus jest równie¿ oficjalnym dystrybutorem marki Key|Smart w Europie. Key|Smart to organizer do kluczy w stylu scyzoryka, który uporz¹dkuje ka¿d¹ kieszeñ. Niesamowicie wszechstronny z szerok¹ gam¹ akcesoriów, wykonany z trwa³ego aluminium lotniczego oraz stali nierdzewnej.

 

Firma F.H.U „BASIA” funkcjonuje na rynku od 1999 r. Od pocz¹tku swej dzia³alnoœci zajmuje siê ozdabianiem i oznaczaniem: odzie¿y reklamowej, korporacyjnej, przemys³owej jak równie¿ gad¿etów reklamowych. Wykorzystuj¹c do tego: haft komputerowy, sitodruk, sublimacje oraz termotransfer. Do swojej produkcji wykorzystuje najwy¿szej klasy park maszynowy, który pozwala na wykonanie us³ug w bardzo wysokiej jakoœci. W ofercie posiada termotransfer w pe³nej gamie kolorystycznej do nadrukowania na prawie wszystkich pod³o¿ach. Zalet¹ firmy „BASIA” jest mo¿liwoœæ ³¹czenie ró¿nych technik w jednym miejscu.

 

SDX Towels jest wy³¹cznym dystrybutorem s³oweñskiej fabryki tekstylnej Bear Dream na rynku polskim. W ofercie wyró¿nia siê szeroki zakres tekstyliów domowych, reklamowych oraz hotelowych a zw³aszcza wszelkiego typu rêczniki (m.in. drukowane reaktywnie na bawe³nie, t³oczone, kolorowo tkane, z logo w bordiurze, z microfibry).Produkcja w Europie gwarantuje krótkie terminy realizacji przy zachowaniu jakoœci najwy¿szej próby.

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów: Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426