Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowi Cz³onkowie PIAP

12.11.2015

Nowi Cz³onkowie PIAP

 

S-PRINT 2 Sp.z o.o., Czerwona Papryczka Design oraz PPHU Le¿akowo to nowi Cz³onkowie PIAP, którzy w ostatnim czasie zdecydowali siê do³¹czyæ do grona Cz³onków Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.

 

– Aby osi¹gaæ sukcesy nale¿y ci¹gle siê rozwijaæ i d¹¿yæ do celu. Naszym celem od kilku lat jest dostarczanie na polski rynek najlepszych gad¿etów. Przyst¹pienie do PIAP jest dla nas zaszczytem i niezmiernie cieszy, gdy¿ œwiadczy o pozycji naszej firmy na rynku artyku³ów promocyjnychmówi Rafa³ Konieczny W³aœciciel Czerwona Papryczka Design.

Dla naszej firmy do³¹czenie do grona cz³onków PIAP jest szans¹ na rozwój nawi¹zanie nowych kontaktów i poznanie potrzeb rynkumówi Krzysztof Szewczyk W³aœciciel firmy PPHU Le¿akowo.


S-PRINT 2 sp. z o.o.- Katowicka agencja reklamowa funkcjonuje nieprzerwanie 19 lat. Pocz¹tkowo koncentrowa³a siê na dzia³alnoœci poligraficznej, w zakresie której osi¹gnê³a wysokie kwalifikacje. Z biegiem czasu dochodzi³y kolejne specjalizacje, wypracowane podczas organizacji ró¿norodnych eventów czy skomplikowanych kampanii promocyjnych. Jej pracownicy wyznaj¹ zasadê: „Biegamy nie tylko S-print’em, maratony to tak¿e nasza specjalnoœæ”.Czerwona Papryczka Design
jest dystrybutorem gad¿etów innych ni¿ wszystkie. Niepowtarzalny wygl¹d, oryginalnoœæ i estetyka produktów sprawiaj¹, ¿e marka jest d³u¿ej zapamiêtywana przez klientów. W ofercie znajduj¹ siê akcesoria kuchenne i GSM, kubki, breloki, akcesoria do wina, art. dekoracyjne i wiele innych praktycznych. Przyk³adowe, kultowe gad¿ety: d³ugopis w kszta³cie np. m³otka, klucza, kubek w sweterku, kubek z kred¹,brelok-gitara, koniczyna, zestaw do wina w butelce.

Le¿akowo Drewno -Tekstylia -Reklama – producent artyku³ów reklamowych. Sztandarowym produktem firmy Le¿akowo s¹ drewniane le¿aki, wykonane w ca³oœci z wysokiej klasy drewna bukowego – g³ównie s¹ to le¿aki reklamowe. Firma wspó³pracuje z wieloma agencjami reklamowymi wykazuj¹c siê rzetelnoœci¹ oraz profesjonalnym podejœciem. G³ówn¹ domen¹ produktów oferowanych przez Le¿akowo jest mo¿liwoœæ umieszczenia na nich dowolnego nadruku. Le¿akowo posiada ró¿ne technologie druku , w³asny park maszynowy co umo¿liwia skrócenie czasu produkcji do minimum. W ofercie firmy znajd¹ pañstwo kilka modeli le¿aków z ciekawymi rozwi¹zaniami umo¿liwiaj¹cymi efektywn¹ reklamê, parawany pla¿owe, rêczniki reklamowe, windery, torby i koce reklamowe. Pod mark¹ le¿akowo-kids proponowane s¹ gad¿ety reklamowe dla dzieci. Elastycznoœæ, otwartoœæ oraz doœwiadczenie pozwalaj¹ firmie Le¿akowo na osi¹gniêcie jak najlepszej wspó³pracy. Lezakowo to marka otwarta na nowe rozwi¹zania i innowacyjne pomys³y -dostosowuje swoje rozwi¹zania do indywidualnych potrzeb klientów.


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy prawie 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów: Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426