Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowe spojrzenie na klasyczny bestseller

18.09.2013

Nowe spojrzenie na klasyczny bestseller


Wszyscy spêdzamy 300 godzin rocznie w supermarketach. Jest to idealne miejsce do promowanianowego produktu, specjalnej oferty lub zni¿ki. DEONET wprowadza now¹ wersjê znanego ¯etonu do wózków sklepowych. DEONET przekazuje œwie¿e spojrzenie na klasyczny produkt. Dziêki innowacyjnej nowej konstrukcji, na tym produkcie jest wiêcej miejsca na umieszcznie i przekazanie u¿ytkownikowi komunikatu reklamowego.


Dba³oœæ o szczegó³y
Udoskonalony ¯eton do wózków sklepowych daje mo¿liwoœæ przekazania reklamy na powierzchni 14 cm2. Dziêki stylowemu grawerowaniu, pe³nokolorowemu nadrukowi pokrytemu warstw¹ akrylow¹ (doming) lub po³¹czeniu obu opcji, ¯eton do wózków sklepowych staje siê przykuwaj¹cym uwagê porêcznym narzêdziem, które mo¿na do³¹czyæ do kluczy.

Napêdzany przez innowacje
DEONET, producent produktów promocyjnych, nadruków i opakowañ zawsze tworzy swoje nowe produkty, maj¹c na celu ci¹g³e wprowadzenie innowacji. DEONET poszerzy³ grupê produktow¹ poprzez innowacyjn¹ edycjê ju¿ istniej¹cego produktu – ¯etonu do wózków sklepowych. Dziêki wprowadzeniu tej nowej wersji, DEONET pokazuje, ¿e mo¿e spojrzeæ na klasyczny produkt pod innym k¹tem.