Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

NOWE marki sportowe w L-Shop-Team

11.03.2016

Marka ELEVANTE znana jako w³aœciciel licencji na olimpiadzie w Vancouver, w L-Shop-Team dostêpna jest z propozycj¹ koszulek, bluz, softshelli. To równie¿ propozycja dla wymagaj¹cych sportowców – bardzo dobra jakoœæ,  gustowna stylistyka.

 

To nie jedyne marki sportowe, które mo¿esz kupiæ w L-Shop-Team POLSKA.  Przygotuj siê na wybór spoœród 4.500 produktów od  ponad 95 marek, wszystko nadaj¹ce siê do brandowania.
www.ksiazkawyboru.pl  – dla lubi¹cych dokonywaæ DOBREGO WYBORU.