Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowe firmy w szeregach PIAP

29.04.2015

Nowe firmy w szeregach PIAP

 

HMD Global Sp.z o.o., Justprint Sp.z o.o. oraz Gatex Sp.z o.o. to nowi Cz³onkowie PIAP, którzy wiosn¹ br. zdecydowali siê przyst¹piæ do Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.

 

Do PIAP zdecydowaliœmy siê przyst¹piæ poniewa¿ mamy rewelacyjny produkt i mnóstwo pomys³ów na wprowadzenie bran¿y gad¿etów reklamowych w nowy wymiar – mówi Dariusz Mirocha w³aœciciel HMD Global.


Do PIAP przyst¹piliœmy z myœl¹ o poszerzaniu portfolio produktów reklamowych dostêpnych na platformie on-line justprint.pl, poszukuj¹c niezawodnych partnerów z bran¿y, chêtnych do nawi¹zania wspó³pracy – Katarzyna Szmuc – Prezes Zarz¹du Justprint.

HMD Global jest firm¹, która prê¿nie istnieje na rynku od roku, zajmuj¹c siê dystrybucj¹ kwiatów stabilizowanych, czyli wiecznie ¿ywych. Kwiaty te cechuje piêkno oraz wytrzyma³oœæ, i¿ jako kwiaty ciête potrafi¹ ¿yæ bez wody minimum dwa lata. Dodatkowo jest wy³¹cznym dystrybutorem marki Vermont w Polsce. Wspó³pracuje z dostawcami z ca³ego œwiata, m. in.: z Europy, Ekwadoru, Afryki i Azji. Do zleceñ podchodzi z niesamowitym zaanga¿owaniem, wnosz¹c nowoœci na nasz rozkwitaj¹cy rynek. Mo¿e pochwaliæ siê szerokim asortymentem dystrybucji, pocz¹wszy od pojedynczych sztuk kwiatów po niebagatelne kompozycje, które wnosz¹ niesamowity i niespotykany dot¹d klimat.

Justprint to wydzielona ze struktur naœwietlarniB2.pl drukarnia wielkoformatowa i cyfrowa. W zwi¹zku z uruchomieniem platformy web2print pod adresem justprint.pl, firma stale siê rozwija i planuje dalszy rozwój. Justprint Sp. z.o.o specjalizuje siê w ekonomicznym druku solwentowym, UV i sublimacyjnym. Firma posiada w strukturach powi¹zanych w³asn¹ naœwietlarniê CtP i CtF.
Zespó³ firmy tworz¹ aktywni, m³odzi i ambitni ludzie, którzy wk³adaj¹ w swoj¹ pracê ca³e swoje serce.

Firma Gatex Sp. z o.o. powsta³a 1992 roku. Realizuj¹c tysi¹ce zamówieñ zbudowa³a solidny fundament i mo¿e swoim klientom zaoferowaæ najwy¿sz¹ jakoœæ obs³ugi. Zakres dzia³ania spó³ki, jako agencji full service, rozci¹ga siê od drobnych zleceñ tj. wizytówki, czy ulotki, po realizacjê du¿ych ogólnopolskich kampanii reklamowych.Ka¿de zlecenie firma traktuje w sposób indywidualny, dostosowuj¹c propozycjê do oczekiwañ i potrzeb klienta. Gatex Sp. z o.o. zaprasza do sk³adania zapytañ ofertowych i do³¹czenia do grona zadowolonych klientów.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy niemal 150 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426