Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowe firmy przystêpuj¹ do PIAP

15.06.2016

 

Na prze³omie ostatniego kwarta³u br. grono Cz³onków Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych powiêkszy³o siê o nowe firmy z bran¿y. Cz³onkami stowarzyszenia bran¿owego PIAP zosta³y firmy:

BODMAN, Studio55, JanpolBis, PM BROS Agencja Reklamy s.c..

 

– Cieszê siê, ¿e mogliœmy przyst¹piæ do PIAP-u. Wierzê, ¿e dziêki temu nasza firma stanie siê jeszcze bardziej rozpoznawalna. Mam nadziejê, ¿e wielu partnerów ceni¹cych bezpieczeñstwo znajdzie u nas produkty, które mo¿e oferowaæ swoim klientom-mówi Bogus³aw Maniak W³aœciciel firmy BODMAN.

 

Do PIAP-u przystêpujemy, maj¹c na uwadze ci¹g³y rozwój naszej firmy.
Chcemy do³¹czyæ do grona profesjonalnych i cenionych firm, œwiadcz¹cych najwy¿szej jakoœci produkty z bran¿y reklamowej-mówi Marek Lis Wspó³w³aœciciel PM Bros Agencja Reklamy s.c.

 

Firma BODMAN to profesjonalna drukarnia sitodrukowa. Dzia³alnoœæ firmy skupiona jest g³ównie wokó³ produkcji i znakowania odzie¿y reklamowej. Dziêki rozbudowanemu parkowi maszyn firma BODMAN znakuje za pomoc¹ ró¿norodnych metod (sitodruk, druk cyfrowy, termotransfer, flex, flock, haft, sublimacja) co umo¿liwia dobranie metody druku do materia³u z jakiego wykonana jest odzie¿.

Firma wspó³pracuje z renomowanymi producentami odzie¿y jak: Fruit of the Loom, GILDAN czy JHK. Dziêki utrzymywaniu bardzo wysokich stanów magazynowych firma BODMAN mo¿e zamówienia realizowaæ nawet do 24 h.

 

Studio55  to najwiêkszy w Europie producent pneumatycznych figur reklamowych. 
Ogromne mo¿liwoœci firmy wsparte niespotykanym w bran¿y doœwiadczeniem, obrazuj¹ wyj¹tkowe i niedaj¹ce siê porównaæ z innymi realizacje Studio55. Standardowe balony pneumatycznedmuchane bramy reklamowewentylowane kostiumy promocyjne to tylko namiastka mo¿liwoœci Studio55. Firma zapewnia idealne odwzorowanie detali pneumatycznych replik produktów, które z³o¿one w ca³oœæ tworz¹ najwy¿szej jakoœci dmuchan¹ figurê reklamow¹. W ramach portfolio Studio55 znaleŸæ mo¿na szerok¹ gamê produktów reklamowych: systemy wystawiennicze, œcianki prasowe,  systemy flagowe, namioty reklamowe, ProBanner, SmartDisplay, meble promocyjno-reklamowe, PrintCenter i wydruki sublimacyjne oraz druk solwentowy i UV.


Firma JanpolBis
istnieje na rynku od 1991 roku. Zajmuje siê produkcj¹ galanterii kaletniczej na szerok¹ skalê. Dziêki mocom przerobowym na poziomie 1000 szt. teczek dziennie mo¿e zadowoliæ nawet najbardziej wymagaj¹cych klientów takich jak: agencje reklamowe, eventowe oraz instytucje pañstwowe. Na ¿yczenie klientów JanpolBis wykonuje znakowanie w dowolnych technologiach takich jak laser, sito, termo-transfer czy drukowanie UV, które mo¿e zdobiæ zamawiany produkt oraz byæ przy okazji noœnikiem reklamy dla danej firmy lub instytucji. Firma dok³ada wszelkich starañ aby produkty by³y jak najwy¿szej jakoœci, dlatego posiada certyfikat jakoœci ISO 9001 oraz jest partnerem programu „Solidni w biznesie”. JanpolBis serdecznie zachêca do skorzystania z oferty firmy.    

 

Firma PM BROS Agencja Reklamy s.c. M. Lis, P. Stachal kreuje i opracowuje projekty graficzne, realizuje zlecenia z zakresu poligrafii, gad¿etów oraz reklamy wizualnej. Priorytetem firmy PM BROS jest zadowolenie klienta z jakoœci oferowanych us³ug, dopasowanie do potrzeb klienta, szybkoœæ i sprawnoœæ realizacji zleceñ. Nowoczesny sprzêt, programy oraz podnoszenie kwalifikacji zespo³u przek³adaj¹ siê na jakoœæ i kreatywnoœæ us³ug œwiadczonych przez firmê. PM BROS Agencja Reklamy od lat utrzymuje wysok¹ pozycjê na rynku, dostarcza rozwi¹zañ i pomys³ów na reklamê firmom z ca³ej Polski.

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426