Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowe firmy przystêpuj¹ do PIAP

16.11.2017

Kando Plus, Pretium, Reklamadlabiznesu.pl, Rolmet, XBS Logistics to firmy, które w ostatnim czasie zdecydowa³y siê przyst¹piæ do Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.

– Prowadzona przez nas polityka rozwoju wymusza na nas ci¹g³e poszukiwanie nowych kontaktów biznesowych. Do PIAP przystêpujemy z nadziej¹ na ich poszerzenie o firmy o ugruntowanej, silnej pozycji rynkowej. Swoj¹ obecnoœæ w PIAP postrzegamy jako kolejny du¿y krok w kreowaniu wizerunku marki. Niew¹tpliwie wartoœci¹ dodan¹ do cz³onkostwa w PIAP jest dostêp do badañ rynku oraz mo¿liwoœæ korzystania z przeró¿nych udzia³ów w targach i ro¿nego rodzaju eventach – mówi Aneta Niciak Prezes Zarz¹du Kando Plus.

Kando Plus to wiod¹cy producent gad¿etów odblaskowych na terenie Polski i Europy.
Do najwa¿niejszych i najbardziej rozpoznawalnych produktów firmy nale¿¹ kamizelki odblaskowe dla dzieci i doros³ych. Wszystkie wyroby wytwarzane s¹ innowacyjnymi metodami tylko z najlepszych materia³ów. Dziêki temu odblaski KANDO charakteryzuj¹ siê doskona³¹ jakoœci¹, trwa³oœci¹ i estetyk¹. Firma oferuje równie¿ odblaski z nadrukiem, które wespr¹ dzia³ania promocyjne dowolnej firmy, szko³y czy organizacji. Takie spersonalizowane akcesoria odblaskowe sprawi¹, ¿e twój przekaz bêdzie dobrze widoczny w otoczeniu.

-Decyzjê o przyst¹pieniu do Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych podjêliœmy maj¹c na uwadze przede wszystkim mo¿liwoœæ znalezienia siê w zespole profesjonalnych i prê¿nie dzia³aj¹cych firm. Poprzez czynny udzia³ w dzia³alnoœci stowarzyszenia chcielibyœmy wzmocniæ nasz¹ pozycjê na rynku przede wszystkim jako producent – mówi Daria M³ocek, specjalista d/s marketingu w firmie Pretium.

Pretium to ponad dwudziestoletnie doœwiadczenie w sprzeda¿y produktów reklamowych.Cztery lata temu firma przejê³a drug¹ firmê Aspekt. Zapachy Reklamowe. Obecnie zawieszki zapachowe pod mark¹ Pretium trafiaj¹ do klientów polskich, natomiast pod mark¹ Scentcompany produkowane s¹ na zachód. W ofercie firmy mi³o zaskakuj¹ dostêpnoœæ ponad 100 ró¿nych kszta³tów zawieszek,szeroki wybór kompozycji zapachowych oraz krótkie terminy realizacji. Pretium to przede wszystkim wysoka jakoœæ produktu, a co za tym stoi wysokiej jakoœci komponenty.

-Cz³onkostwo w PIAP to wyró¿nienie. Stawiamy na silny i szybki rozwój naszych struktur. By tworzyæ rzeczy niezwyk³e, trzeba byæ wœród najlepszych – mówi pomys³odawca oraz za³o¿yciel spó³ki ReklamadlaBiznesu.pl Patryk P³oszaj.

ReklamadlaBiznesu.pl zajmuje siê przygotowaniem kompleksowego brandingu wraz z projektami graficznymi, opracowaniem strategii komunikacji oraz tworzeniem niezbêdnych elementów do osi¹gniêcia marketingowego sukcesu Klientów. W swoim portfelu firma posiada nastêpuj¹ce marki: Santryk – Pracownia Reklamy, Zahaftowani.pl – znakowanie odzie¿y, Giftpak – zestawy firmowe i upominki personalizowane. ReklamadlaBiznesu.pl powsta³a aby pomagaæ pocz¹tkuj¹cym przedsiêbiorcom, tworzyæ nowe marki i wspomagaæ te istniej¹ce na drodze do sukcesu.

Firma Rolmet powsta³a w 1986 roku. Zajmuje siê produkcj¹ wyrobów z tworzyw sztucznych. Kolejn¹ grupê wyrobów stanowi produkcja wewnêtrznych rolet okiennych.
Obecnie Rolmet oferuje otwieracz do butelek z zasobnikiem do kapsli. Gad¿et o wymiarach ma³ej butelki od piwa – wysokoœæ 170mm, œrednica podstawy 65mm. Wykonane z tworzywa sztucznego. Na gad¿etach mo¿na umieœciæ swoj¹ reklamê. Firma oferuje równie¿ gad¿ety gospodarstwa domowego –  salaterki, kubki, szufelki do sypkich rzeczy, wiadra, wieszaki, deski itp.

– Nasza obecnoœæ w PIAP uzupe³nia szerok¹ ofertê artyku³ów promocyjnych o produkty znanych z rynku konsumenckiego marek i producentów sprzêtu AGD czy RTV. Nasza oferta stale poszerza siê o kolejnych producentów którzy decyduj¹ siê na wspó³pracê z nami, dziêki czemu bêd¹ równie¿ reprezentowani w PIAP – mówi Grzegorz Kobryñ Dyrektor Rozwi¹zañ Biznesowych w XBS Logistics S.A..

Wspólnie z kilkoma producentami XBS Logistics stworzy³ autorski projekt NagrodyB2B. Platforma  pod adresem www.nagrodyb2b.pl to dedykowana oferta B2B z wyselekcjonowanymi produktami i us³ugami przeznaczonymi do celów marketingowych (programy lojalnoœciowe, wsparcie sprzeda¿y) . NagrodyB2B to oferta pochodz¹ca bezpoœrednio od kilkunastu producentów znanych brandów z obszarów:  AGD, RTV, IT, Sport, Zdrowie, Uroda i Hobby.
XBS Logistics prezentuje innowacyjne podejœcie w optymalizacji zarz¹dzania ³añcuchem dostaw. Firma œwiadczy us³ugi outsourcingu procesów biznesowych (BPO) oferuj¹c zaawansowane platformy logistyczno – sprzeda¿owe. Wykorzystuj¹c swoje wieloletnie doœwiadczenie oraz miêdzynarodowy know-how XBS pomaga swoim partnerom optymalizowaæ koszty ³añcucha dostaw oraz zwiêkszaæ ich sprzeda¿. Procesy realizowane sa? w piêciu magazynach operacyjnych w Polsce.