Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowatorskie narzêdzie do projektowania akcesoriów i upominków

01.10.2014

Nowatorskie narzêdzie do projektowania akcesoriów i upominków

 

GAMA Pracownia kaletniczo-introligatorska uruchomi³a nowoczesny kreator online Strigma.pl. Strona umo¿liwia samodzielne projektowanie i tworzenie wizualizacji akcesoriów biurowych, gad¿etów i upominków prezentowych.

 

Strigma.pl to nowatorskie narzêdzie, z którego mog¹ korzystaæ agencje reklamowe i kreatywne, du¿e firmy i przedsiêbiorstwa z wielu sektorów, a tak¿e freelancerzy (fotografowie, marketingowcy, graficy). W panelu klienta Strigma.pl podmioty te mog¹ dodatkowo ustawiæ w³asn¹ mar¿ê.

 

Kreator pozwala na precyzyjne zaprojektowanie m.in. albumów, teczek, notatników i kalendarzy firmowych, które mo¿na opatrzyæ logotypem, dowolnymi tekstami i wybranymi zdobieniami, a tak¿e w³asnymi fotografiami. Strigma.pl przyda siê w ka¿dym dziale kreacji, marketingu, czy organizacji eventów. To niezast¹pione narzêdzie do tworzenia firmowych gad¿etów i upominków prezentowych.

 

GAMA zadba³a o to, by kreator oferowa³ maksimum rozwi¹zañ, a przy tym pozosta³ intuicyjnym narzêdziem, z którego z powodzeniem mo¿na korzystaæ samodzielnie, a tak¿e zespo³owo. Dla wprowadzenia u¿ytkownika GAMA umieœci³a na stronie krótki film, na którym przedstawione jest dzia³anie i ogromne mo¿liwoœci www.strigma.pl.