Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowa Strona ICL Wielkopolanin

22.09.2014

Nowa Strona ICL Wielkopolanin

Zapraszamy Agencje Reklamowe do Rejestracji na nowej ods³onie strony
www.wielkopolanin.com.pl

Ukazaliœmy tam nasz¹ ofertê na artyku³y reklamowe z katalogu Happyline.
Czyli miêdzy innymi nowe modele sk³adanych parasoli, kubki ceramiczne, latarki, kosze reklamowe czy te¿ eleganckie termosy ze smyczk¹. 

Dodatkowo zachêcamy podpi¹æ siê pod ofertê NO NAME dostêpn¹ pod adresami
www.happyline.com.pl 

www.happyline.pl